Jaarverslag 2023

Het jaarverslag bestaat uit 3 verschillende onderdelen:

  • Reflectie Inspecteur-generaal Rits de Boer
  • Verhalen uit de inspectiepraktijk
  • Cijfers en feiten Nederlandse Arbeidsinspectie in 2023. Bekijk de belangrijkste cijfers onderaan deze pagina.

Download hieronder de onderdelen. Toch graag alles in 1 keer? Klik dan op de optie: 'Volledig jaarverslag 2023'.

Belangrijkste kerncijfers

Hieronder vindt u enkele kerncijfers uit het jaarverslag 2023.

Arbeidsongevallen

Werkgevers zijn verplicht arbeidsongevallen te melden wanneer sprake is van een ziekenhuisopname, blijvend letsel of een dodelijke afloop.

In 2023 ontvangt de Arbeidsinspectie 3.866 meldingen van ongevallen, dat is 4 procent meer dan in 2022.

Meldingsplichtige arbeidsongevallen met voldoende aanknopingspunten voor vervolgonderzoek, worden door de Arbeidsinspectie nader onderzocht. In 2023 heeft dit geleid tot 2.493 ongevalsonderzoeken. Het aantal afgesloten ongevalsonderzoeken was 2.448.

Overzicht arbeidsongevallen 2018 - 2023
Jaar Ongevalsmeldingen Gestarte ongevalsonderzoeken Afgesloten ongevalsonderzoeken Dodelijke slachtoffers
2018 4.368 2.145 2.133 51
2019 4.474 2.229 2.071 71
2020 4.655 2.051 2.244 54
2021 3.482 2.038 1.957 60
2022 3.700 2.418 2.295 51
2023 3.866 2.493 2.448 72

Risicovolle sectoren

Net als in eerdere jaren vielen in absolute zin de meeste slachtoffers van ernstige arbeidsongevallen in de sectoren industrie, bouwnijverheid en handel, vervoer en horeca.

Afgezet tegen het aantal banen is de bouwnijverheid in 2023 de sector waarin relatief de meeste slachtoffers van ernstige arbeidsongevallen vielen: gemiddeld 111 per 100.000 banen van werknemers, gevolgd door de landbouw met 77 en industrie met 71 slachtoffers per 100.000 banen. Ook dit is vergelijkbaar met eerdere jaren.

In 2023 onderzocht de Arbeidsinspectie in totaal 87 overlijdens in de werksfeer. Daarbij was in 15 gevallen sprake van een medische oorzaak voor het overlijden. De overige 72 betroffen dodelijke arbeidsongevallen. In 67 gevallen was het overlijden direct aan het werk gerelateerd en in 5 gevallen was er een andere oorzaak, bijvoorbeeld suïcide. Het aantal van 72 dodelijke slachtoffers van arbeidsongevallen is vergelijkbaar met eerdere jaren.

Mensen en middelen

Overzicht werknemers
2022 2023
Bezetting ultimo (fte) 1.591 1.753
Instroom (fte) 215 327
Uitstroom (fte) 134 165
Aantal medewerkers onder Wet banenafspraak 2,69 procent 2,95 procent
Overzicht werknemers: 1.753 fte, 327 instroom, 165 uitstroom
Middelen 2023
2022 2023
Budgetrealisatie (euro mln.) 172 194
Waarvan personele kosten (euro mln.) 145 163
ICF-budget (euro mln.) 48,5 51,4