Toetsing arbocatalogus

Nieuwe en gewijzigde arbocatalogi worden door de Nederlandse Arbeidsinspectie getoetst. De overheid gaat ervan uit dat werkgevers- en werknemersorganisaties goed in staat zijn om samen een professionele arbocatalogus te realiseren. De vormgeving, inhoud en bekendheid bij werkgevers en werknemers van de arbocatalogi behoren tot de verantwoordelijkheid van sociale partners.

Bij het toetsen van de arbocatalogi wordt beoordeeld of de voorgestelde maatregelen en voorzieningen invulling geven aan de genoemde voorschriften en of ze in overeenstemming zijn met de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening. Ook wordt nagegaan of bij de voorgestelde maatregelen en voorzieningen de arbeidshygiënische strategie afdoende is doorlopen.

Wat de Nederlandse Arbeidsinspectie niet toetst zijn teksten, verwijzingen en bijlagen die geen directe betrekking hebben op de invulling van de genoemde voorschriften.

Toetsingscriteria

De Nederlandse Arbeidsinspectie toetst alleen de concrete invulling van de doelvoorschriften en niet de algemeen informerende teksten die ook vaak onderdeel uitmaken van een arbocatalogus.

Kort samengevat worden de volgende toetsingscriteria gehanteerd:

 • Is beschreven voor welk werkgebied (branche/sector/groep bedrijven) de arbocatalogus is bedoeld?
 • Vertegenwoordigen de opstellers de werkgevers en werknemers in dit werkgebied?
 • Is de catalogus openbaar en kosteloos beschikbaar voor iedereen?
 • Is bij iedere beschreven maatregel of voorziening aangegeven van welk arbovoorschrift deze maatregel of voorziening een invulling is? U kunt hiervoor een format arbovoorschriften gebruiken. Alle andere teksten die door de sociale partners in de arbocatalogus zijn opgenomen, worden door de Nederlandse Arbeidsinspectie niet getoetst.
 • Wordt bij navolging van de inhoud van de arbocatalogus aan de doelvoorschriften van de Arbowetgeving voldaan? Zijn voorgestelde maatregelen in overeenstemming met de arbeidshygiënische strategie?
 • Is de catalogus begrijpelijk, logisch en niet strijdig met de wet?
 • Is in de arbocatalogus aangegeven of en zo ja op welke wijze rekening is gehouden met bijzondere categorieën werknemers?

Arbocatalogus indienen voor toetsing

Wilt u een arbocatalogus laten toetsen, stuur of mail deze dan naar:

Nederlandse Arbeidsinspectie
Toetsing Arbocatalogi
Postbus 90801
2509 LV Den Haag
arbocatalogi@nlarbeidsinspectie.nl

Voor de toetsing van een nieuwe arbocatalogus vragen wij u duidelijk en specifiek aan te geven waarop de Nederlandse Arbeidsinspectie dient te toetsen. U dient de catalogus per post of per e-mail in. In de begeleidende brief moet u aandacht schenken aan:

 • Voor welk werkgebied (branche/sector/groep bedrijven) is de arbocatalogus bedoeld?
 • Vertegenwoordigen de opstellers de werkgevers en werknemers in dit werkgebied? Dit toont u aan door de brief door alle organisaties te laten tekenen. Dat mag ook een elektronische handtekening zijn.
 • Is de catalogus openbaar en kosteloos beschikbaar voor iedereen?
 • Is de catalogus beschikbaar voor en bekend bij alle werkgevers en werknemers in dit werkgebied?
 •  Is bij iedere beschreven maatregel of voorziening aangegeven van welk arbovoorschrift deze maatregel of voorziening een invulling is. U kunt hiervoor een format arbovoorschriften gebruiken. Alle andere teksten die door de sociale partners in de arbocatalogus zijn opgenomen, worden door de Nederlandse Arbeidsinspectie niet getoetst.

Als een van deze onderdelen niet aanwezig zijn bij het indienen dan zullen we de arbocatalogus niet in behandeling nemen.

Werkwijze toetsing nieuwe arbocatalogus

U bent verantwoordelijk voor het aanleveren van alle stukken, ook de stukken waarnaar verwezen wordt in de arbocatalogus. Deze maken ook onderdeel uit van de arbocatalogus. De toetsing start pas als alle stukken zijn aangeleverd.

Na ontvangst van uw complete arbocatalogus sturen wij u een ontvangstbevestiging onder vermelding van de procedure die wordt gevolgd. Over het resultaat van de toetsing wordt u schriftelijk ingelicht.

Werkwijze toetsing gewijzigde arbocatalogus

Een arbocatalogus heeft een geldigheidstermijn van 6 jaar. 5 jaar na de toetsbrief krijgen de indieners van de arbocatalogus een verzoek van de Nederlandse Arbeidsinspectie om de arbocatalogus binnen 6 maanden, eventueel aangepast, opnieuw ter toetsing voor te leggen. De Nederlandse Arbeidsinspectie bekijkt vervolgens of de arbocatalogus nog voldoet.

Ook is een arbocatalogus een dynamisch instrument en het kan zijn dat vanwege de actualiteit aanpassingen/wijzigingen aan de arbocatalogus moeten worden gedaan. Sommige aanpassingen kunnen zo verstrekkend zijn dat een bijgestelde versie van de catalogus voor de geldigheidstermijn van 6 jaar opnieuw ter toetsing aan de Nederlandse Arbeidsinspectie moet worden voorgelegd. Het is aan u om die noodzaak te beoordelen en hier gevolg aan te geven. Om de toetsing van een gewijzigde arbocatalogus vlot te laten verlopen is het van belang om, bij het indienen van een gewijzigde arbocatalogus, de concrete aanpassingen/wijzigingen ten aanzien van (onderdelen van) de eerder getoetste versie duidelijk aan te geven.

Uitgangspunt voor toezicht en handhaving

Arbocatalogi die met positief resultaat door de Nederlandse Arbeidsinspectie zijn getoetst, vormen met ingang van de datum van de toetsbrief het uitgangspunt voor het toezicht en de handhaving door de Nederlandse Arbeidsinspectie. Een arbocatalogus heeft een geldigheidstermijn van 6 jaar. 5 jaar na de toetsbrief krijgen de indieners van de arbocatalogus een verzoek van de Nederlandse Arbeidsinspectie om binnen 6 maanden de arbocatalogus in al of niet aangepaste vorm opnieuw ter toetsing voor te leggen, zodat nagegaan wordt in hoeverre de arbocatalogus nog voldoet aan de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening.