Werken met vuur aan tankschepen

Het kennisgevingsformulier Werken met vuur op tankschepen kunt u gebruiken voor het melden van werkzaamheden met vuur aan een tankschip in de volgende situaties:

 • Gebruik artikel 4.11 van Arbeidsomstandighedenregeling:
  Werk met vuur in en/of boven de ladingzone zonder voorgeschreven V&G-verklaring.
 • Gebruik artikel 4.12 van Arbeidsomstandighedenregeling:
  Werk met vuur buiten de ladingzone, maar binnen een afstand van 25 meter van die ladingzone zonder voorgeschreven V&G-verklaring.
 • Gebruik 'Ontheffing gastankschepen':
  Werk met vuur buiten de ladingzone, maar binnen de 25 meter van die ladingzone op gastankschepen, waarvan de atmosfeer van de ladingtanks zich bevinden in een 100 procent gasfase.

De melding van deze werkzaamheden moet bij de Nederlandse Arbeidsinspectie binnen zijn vóór aanvang van de werkzaamheden.

Autorisatie aanvragen

Voor het gebruik van dit  formulier is een autorisatie nodig. Heeft u nog geen autorisatie? Vraag die dan aan via het formulier Autorisatie aanvragen.

Verklaringen

In de verschillende situaties moet u de volgende verklaringen meesturen met de melding:

Artikel 4.11 werken met vuur in of boven de ladingzone

Veiligheids- en gezondheidsverklaring
U dient een door een gecertificeerde gasdeskundige afgegeven verklaring bij te voegen waaruit blijkt dat:

 • de ruimten waar de werkzaamheden worden verricht veilig voor mensen zijn en
 • de ruimten grenzend aan die ruimten of veilig voor mensen zijn of tot de top gevuld zijn met water waarop zich geen K0-K1-K2-K3 of KT vloeistoffen bevinden of op een andere wijze brand- en explosieveilig zijn gemaakt.

Verklaring verwijdering brandbare vloeistoffen
U dient een door een gecertificeerde gasdeskundige afgegeven verklaring bij te voegen waaruit blijkt dat de resten van brandbare vloeistoffen zijn verwijderd, op de plaatsen waar:

 • de werkzaamheden worden verricht
 • er eventuele vonken en gloeiende metalen kunnen neerkomen
 • er eventuele temperatuurverhogingen kunnen optreden

Artikel 4.12 werken met vuur buiten ladingzone, maar binnen 25 meter

Verklaring
U dient een door een gecertificeerde gasdeskundige afgegeven verklaring bij te voegen waaruit blijkt dat de toestand van de atmosfeer in alle ruimten binnen de ladingszone zich bevindt in een van de hieronder vermelde mogelijkheden of een combinatie van vermelde mogelijkheden:

 • veilig voor mensen
 • de concentratie brandbare/explosieve gassen/dampen is niet hoger dan 20 procent van de onderste explosiegrens
 • de concentratie van de in de ruimte aanwezige atmosfeer is zodanig dat bij verdunning met lucht geen brandbaar/explosief mengsel kan ontstaan

Gebruik 'Ontheffing gastankschepen'

Veiligheids- en gezondheidsverklaring
U dient een door een gecertificeerde gasdeskundige afgegeven verklaring bij te voegen waaruit blijkt dat:

 • andere ruimten in ladingzone veilig voor mensen zijn
 • dat druk in tanks zowel positief als gelijkblijvend is en gasconcentratie in de ladingtanks 100 procent is en ook ten minste 1,5 maal het percentage van de bovenste explosiegrens van het in de ladingtanks aanwezige product is
 • dat op geen enkele plaats binnen de ladingzone van het tankschip emissies plaatsvinden van producten afkomstig uit de ladingtanks van het tankschip