Vluchtige organische stoffen

Het ontheffingsformulier Gebruik lijmen en verven in binnensituaties moet u gebruiken als u een verzoek tot ontheffing wilt indienen van de vervangingsplicht voor lijmen en verven in binnensituaties.

Voor het gebruik van dit  formulier is een autorisatie nodig. Heeft u nog geen autorisatie? Vraag die dan aan via het formulier Autorisatie aanvragen.

De ontheffing kan worden verleend in gevallen waarin het technisch niet mogelijk is om onschadelijke of minder schadelijke stoffen of producten te gebruiken dan vluchtige organische stoffen (VOS), of producten die deze vluchtige organische stoffen bevatten.

Voor een verzoek tot ontheffing van de vervangingsplicht bij andere toepassingen waarbij vluchtige organische stoffen gebruikt worden, kunt u dit formulier niet gebruiken. In artikel 4.32b t/m g van de Arboregeling zijn deze toepassingen beschreven.

Een aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als alle gevraagde informatie (motivatie) is verstrekt. Er wordt gecontroleerd of alle gegevens, in de vorm van bijlagen, ook inderdaad zijn verstrekt.

Binnen 10 werkdagen na ontvangst van de aanvraag ontvangt u een ontvangstbevestiging met een toelichting op de afhandeling van uw aanvraag en de vermelding van de termijn waarbinnen u uitsluitsel mag verwachten. Deze termijn is in beginsel maximaal 8 weken, maar kan verruimd worden naar maximaal 11 weken, als wordt voorzien dat een externe adviesinstantie wordt gevraagd advies over de technische noodzaak van de ontheffing uit te brengen.