Bouwwerk aanmelden

Opdrachtgevers zijn in onderstaande gevallen verplicht een voorgenomen bouwwerk vooraf digitaal aan de Nederlandse Arbeidsinspectie te melden. Het bouwwerk mag ook namens de opdrachtgever door de hoofdaannemer gemeld worden.

Meldingsplichtig bouwwerk

U hebt deze meldingsplicht als:

  • de geraamde duur van de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 30 werkdagen beslaat en op die bouwplaats meer dan 20 werknemers tegelijkertijd arbeid zullen gaan verrichten, of
  • met de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 500 mensdagen gemoeid zullen zijn.*

*) Van 500 mensdagen is sprake als 10 mensen 50 dagen werken, of 5 mensen 100 dagen, of andere combinaties waarbij de som van het aantal werknemers per dag van alle dagen waarop gewerkt wordt boven de 500 uitkomt.

Voorwaarden voor bouwwerk melden

  • Het digitale formulier moet bij de Nederlandse Arbeidsinspectie binnen zijn vóór aanvang van de bouwwerkzaamheden.
  • Een afdruk van het formulier moet u zichtbaar ophangen op de bouwplaats.
  • Als er in de vermelde gegevens veranderingen optreden, moet u de kennisgeving aanpassen en doorgeven aan de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Autorisatie aanvragen

Voor het gebruik van dit  formulier is een autorisatie nodig. Heeft u nog geen autorisatie? Vraag die dan aan via het formulier Autorisatie aanvragen.

Meld een bouwwerk online

In het meldformulier moet u verschillende zaken uploaden:

  • een planning (optioneel);
  • een Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan, optioneel);
  • een beschrijving van de bouwkundige, technische en organisatorische keuzes. Is dit nog niet bekend? Vul dan 'nog onbekend' in.

Melding wijzigen

Wijzigt er iets in de situatie of heeft u later meer informatie? Dan bent u wettelijk verplicht de melding aan te passen.