Aanwijzing CBI of RI aanvragen

Soms zijn werkzaamheden zo gevaarlijk of ongezond dat ze alleen uitgevoerd mogen worden door personen die in het bezit zijn van een wettelijk verplicht certificaat. Dit geldt bijvoorbeeld voor duiken, het opsporen van explosieven en het bedienen van een hijskraan.

De verplichting om een wettelijk certificaat te hebben geldt niet alleen voor personen, maar kan ook gelden voor:

 • een product, zoals een hijskraan, lift of drukvat;
 • een werkproces, bijvoorbeeld het inventariseren of er asbest in een gebouw aanwezig is.

Bekijk meer informatie over het gebruik van wettelijk verplichte certificatie op arboportaal.nl.

Aanwijzing conformiteitsbeoordelingsinstellingen (CBI)

Een wettelijk verplicht certificaat wordt verstrekt door een organisatie die door de Nederlandse Arbeidsinspectie wordt aangewezen, ook wel een conformiteitsbeoordelingsinstantie (CBI) genoemd. Wilt u in aanmerking komen voor een aanwijzing/aanmelding door Nederlandse Arbeidsinspectie voor een werkveld met een wettelijk verplicht certificaat? Volg dan onderstaande procedure:

Stap 1: Raad voor Accreditatie

Voor de meeste werkvelden is accreditatie van de taken een voorwaarde voor het verkrijgen van een aanwijzing. Neem hiervoor contact op met de Raad voor Accreditatie.

Stap 2: Invullen digitaal aanvraagformulier

Nadat de accreditatie door de RvA is afgerond, vult u het digitale formulier op deze website in. Alleen verzoeken die schriftelijk via het digitale aanvraagformulier zijn ingediend, worden in behandeling genomen.

Aanwijzingen invullen formulier

 • Vul in het formulier de gevraagde gegevens in.
 • Voeg daarnaast de geldige accreditatieverklaring van de Raad van Accreditatie (RvA) toe. Dit is niet de scope, maar de accreditatieverklaring.
 • Voeg ook een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel (KvK) toe.
 • Bij een aanvraag voor een aanwijzing waarvoor (nog) geen accreditatie mogelijk is, verwijzen we u naar de informatie, zoals opgenomen in Staatsblad 2019, 471.
 • Dien tijdig een (nieuwe) aanvraag in. Besluitvorming op een complete en passende aanvraag, inclusief publicatie in de Staatscourant, duurt acht weken. Bij een aanvraag voor aanmelding in NANDO komen hier nog twee weken bij.
 • Voor het gebruik van dit  formulier is een autorisatie nodig. Heeft u nog geen autorisatie? Vraag die dan aan via het formulier autorisatie aanvragen.

Meer informatie over de aanwijzing

 • Een aanwijzing vraagt u aan met het digitale aanvraagformulier zoals hierboven vermeld.
 • Heeft u een aanwijzing gekregen? Dan bent u zelf verantwoordelijk voor het monitoren en borgen van de geldigheid van deze aanwijzing.
 • Is uw aanwijzing verlopen, geschorst of ingetrokken? Dan mag u géén certificaten meer verstrekken.
 • Vinden er wijzigingen plaats in uw accreditatie? Dan bent u verplicht dit te melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie, samen met het verzoek uw aanwijzing hierop aan te passen. Dit geldt dus ook in geval van schorsing of intrekking van de accreditatie.
 • Let op: een (aanvraag voor) wijziging van de aanwijzing heeft vaak ook directe gevolgen voor de daaraan gekoppelde aanmelding.
 • Bent u verantwoordelijk voor het schorsen of intrekken van certificaten? Meld dit bij de Nederlandse Arbeidsinspectie via het meldingsformulier productveiligheid.

Looptijd huidige aanwijzing

Geldigheid staat vermeld in de aanwijzingsbeschikking welke gepubliceerd is in de Staatscourant. Bent u niet op tijd (minimaal acht weken voor verloop geldigheid van de huidige aanwijzing) met het indienen van een complete en passende digitale aanvraag voor een verlenging van de aanwijzing, via het digitale formulier? Dan verliest u, per einddatum van uw huidige aanwijzing, de bevoegdheid tot het verstrekken van certificaten. Als de aanwijzing haar geldigheid verliest, komt ook de bevoegdheid om Europese certificaten te verstrekken (aanmelding) te vervallen.

Meer informatie over de aanmelding

 • Om een aanmelding in NANDO te krijgen voor de werkvelden waarvoor het Ministerie van SZW verantwoordelijk is, moet een instelling in het bezit zijn van een geldige aanwijzing voor dezelfde werkvelden en taken als waarvoor de aanmelding wordt gedaan.
 • Uw aanmelding in NANDO wordt, als u dit heeft aangevraagd in het aanvraagformulier, door de Nederlandse Arbeidsinspectie voor u verzorgd. Let op, u blijft zelf verantwoordelijk voor tijdige aanvraag van een (nieuwe) aanmelding en van het melden van wijzigingen in uw aanmelding.
 • Een aanmelding, gedaan op basis van toepasselijke en geldige accreditatie, heeft een besluittermijn van twee weken. Het besluit wordt genomen door de Europese Commissie. De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft geen invloed op deze termijnstelling. Een aanwijzing, inclusief aanmelding, heeft dus een totale termijn van 10 weken. Houdt u daar rekening mee bij het verlopen van aanwijzingen en aanmeldingen.

Looptijd huidige aanmelding

Geldigheid staat vermeld op de site van NANDO. Bent u niet op tijd (minimaal 10 weken voor verloop geldigheid van de huidige aanwijzing) met het met het indienen van een complete digitale aanvraag voor een verlenging van de aanwijzing, via het digitale formulier, inclusief een verzoek tot verlengen van de aanmelding? Dan verloopt de huidige aanmelding automatisch. Is uw aanmelding verlopen? Dan bent u niet meer bevoegd om de gerelateerde certificaten te verstrekken. Het is niet toegestaan om dan, alleen op basis van de aanwijzing, nog gerelateerde certificaten te verstrekken.

Toezicht op certificatiestelsel

De Inspectie houdt na aanwijzing ook toezicht op de wijze waarop de aangewezen instanties certificeren.

De focus van de Nederlandse Arbeidsinspectieligt op het functioneren van het certificatiestelsel. Daarbij zijn de CBI’s en certificaatplichtigen belangrijke actoren (stelseltoezicht). Informatie over de CBI’s krijgt de Inspectie voornamelijk van de Raad voor Accreditatie. Als de Inspectie het vermoeden heeft dat er sprake is van ernstige tekortkomingen bij een CBI dan zal zij onderzoek doen en, indien noodzakelijk, handhavend optreden.

Bekijk ook de Lijst van aangewezen (CBI) en de Werkvelden met verplichte certificatie of registratie en de folder over periodieke keuring van liften.

Persoonsregistratie en toezicht Nederlandse Arbeidsinspectie

Certificatiestelsels zijn er om te borgen dat risicovolle arbeid veilig wordt uitgevoerd. Bij de uitoefening van specifieke beroepen geldt momenteel dat de werknemer een persoonscertificaat moet hebben. Daar zijn enkele veranderingen in gekomen. Voor een aantal beroepen is of wordt de verplichting om een persoonscertificaat te hebben omgezet in een persoonsregistratie bij een Registratie Instelling. De gestelde eisen aan de beoefenaar van het beroep blijven hetzelfde.

Bekijk meer informatie over persoonsregistratie