Au pairs

Jaarlijks komen er circa 1.200 jonge mensen, voornamelijk van buiten de Europese Economische Ruimte, naar Nederland als au pair. Au pairs verblijven in gastgezinnen en genieten daar kost en inwoning. Het doel is culturele uitwisseling: kennismaken met Nederland en de cultuur.

Voorwaarden

Au pairs mogen licht huishoudelijk werk doen. Het verblijf in het gastgezin moet echter aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze zijn vastgelegd in het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen (Wav).

  • Au pairs mogen maximaal 8 uur licht huishoudelijk werk doen bij het gastgezin, met een maximum van 30 uur per week.
  • De dagindeling van de werkzaamheden van de au pair moet schriftelijk in een voor hem of haar begrijpelijke taal zijn vastgesteld.
  • Ten slotte moet een au pair minimaal 2 dagen per week vrij hebben, dagen waarop helemaal geen werkzaamheden worden verricht.

Meer informatie over de voorwaarden waaraan gastgezinnen en au pairs moeten voldoen, vindt u op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Toezicht op werk door au pairs

Gastgezinnen die zich niet aan de regels houden, overtreden de Wet arbeid vreemdelingen (Wav). Er is dan sprake van illegale tewerkstelling.

Wanneer de Nederlandse Arbeidsinspectie een melding krijgt van een vermoeden van overtreding van de Wet arbeid vreemdelingen, kan zij overgaan tot een controle. Wanneer zij constateert dat de wet wordt overtreden, kan een boete worden opgelegd.

Ook de politie is toezichthouder op de Wet arbeid vreemdelingen en kan bij een controle constateren dat er sprake is van overtreding van deze wet. Ook dan kan een boete worden opgelegd.