Werk en inkomen als partner in integrale dienstverlening: een moeizame relatie

De decentralisaties in het sociaal domein hebben tot doel bij te dragen aan een betere integrale dienstverlening. Meer samenwerking tussen verschillende gemeentelijke domeinen – zoals werk, inkomen en zorg – moet leiden tot een betere uitvoering van diensten aan burgers. De Inspectie SZW heeft onderzocht wat de knelpunten en succesfactoren zijn met betrekking tot de integrale dienstverlening, in het bijzonder als het gaat om de positie van werk en inkomen. Met deze rapportage hoopt de Inspectie de lezer hierin meer inzicht te bieden. Daarnaast kan het rapport handvatten geven voor de verbetering van de gemeentelijke uitvoeringspraktijk.