Inspectie SZW en omgevingsdiensten gaan nauwer samenwerken in asbestketen (Asbestmagazine juli 2017)

 De Inspectie SZW en omgevingsdiensten gaan nauwer samenwerken bij het toezicht op asbestverwijdering. De taak van de Inspectie bij asbestverwijdering is vooral om te controleren of de arbowetgeving wordt nageleefd. De omgevingsdiensten zorgen, in opdracht van gemeenten en provincies, voor vergunningverlening, toezicht en handhaving op het terrein van milieu. Daar valt ook asbesttoezicht onder. Inspectie en omgevingsdiensten gaan een gezamenlijke uitvoeringsstrategie ontwikkelen waarbij ze zich richten op de meest riskante saneringen. De Inspectie en de omgevingsdiensten gaan de taken beter op elkaar afstemmen en de informatie-uitwisseling, bijvoorbeeld over bedrijven die extra toezichtaandacht nodig hebben, beter organiseren.