Werkdruk

Werkdruk ontstaat als een werknemer niet kan voldoen aan de eisen die het werk aan hem stelt. Bijvoorbeeld wanneer een werknemer te weinig tijd heeft om zijn werk af te krijgen of onmogelijk het gewenste resultaat kan halen. Zeker wanneer een werknemer hier zelf niets aan kan veranderen, is er al snel sprake van te hoge werkdruk.

Om goed te functioneren, moet er een goede balans zijn tussen de werklast en de belastbaarheid van de werknemer. Is die balans verdwenen, dan wordt de werkdruk te hoog. De werknemer loopt daarmee het risico dat hij last krijgt van werkstress.

Werkdruk valt onder de zogenoemde psychosociale arbeidsbelasting. Werkdruk kan leiden tot stress en ziekteverzuim en uiteindelijk tot langdurige uitval en mogelijk zelfs arbeidsongeschiktheid. Werknemers die langdurig te maken hebben met te hoge werkdruk raken niet alleen gestrest, maar ook gedemotiveerd. Als zij uitvallen, is de stap terug naar werk extra moeilijk. Zeker wanneer de werknemer overspannen is of een burn-out heeft. Voor de werknemer is dat een hele vervelende situatie. En het kost u als werkgever veel geld.

Wat kunt u doen tegen te hoge werkdruk?

Als werkgever moet u beleid vaststellen om (langdurige) hoge werkdruk tegen te gaan. Dat staat in de Arbowet. Doet u dat niet, dan kan de Nederlandse Arbeidsinspectie maatregelen nemen. Uiteindelijk kunt u zelfs hoge boetes krijgen.

Beleid tegen te hoge werkdruk ontwikkelt u op basis van de Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E). Daarin beschrijft u in welke situaties uw werknemers te maken kunnen krijgen met langdurige hoge werkdruk.

Als hieruit blijkt dat werkdruk een reëel risico vormt, moet u als werkgever de volgende stappen zetten:

  • U laat een verdiepend onderzoek naar de werkdruk uitvoeren.
  • U analyseert de uitkomsten.
  • U benoemt de knelpunten.
  • U kiest doeltreffende maatregelen.
  • U neemt deze maatregelen op in een plan van aanpak.
  • U voert deze maatregelen uit.
  • U evalueert de maatregelen. Als blijkt dat de werkdruk nog niet afdoende wordt beheerst, doorloopt u deze beleidscyclus opnieuw.

Vraag en antwoord

Zelfinspectie Werkdruk

Doet u voldoende tegen te hoge werkdruk? Gebruik de zelfinspectietool Werkdruk en Ongewenst gedrag. Ga naar werkdrukenongewenstgedrag.zelfinspectie.nl.