Liften

Het ontheffingsformulier Warenwetbesluit liften moet u gebruiken als u een verzoek tot ontheffing wilt indienen van voorschriften zoals beschreven in de essentiële eis, punt 2.2. van de Bijlage 1 van de Richtlijn Liften 2014/33/EU. Bent u particulier? Vraag dan uw leverancier of het ontwerpbureau dit verzoek voor u in te dienen.

Voor het gebruik van dit formulier is een autorisatie nodig. Heeft u nog geen autorisatie? Vraag die dan aan via het formulier Autorisatie aanvragen.

Deze eis geeft aan dat er voldoende vrije ruimte of schuilruimte moet zijn voorbij de uiterste standen van de liftkooi.

Voor de goede orde wordt vermeld dat een permanente vrije ruimte voorbij de uiterste standen van de liftkooi van essentieel belang is voor de veiligheid van personen belast met onderhoud en inspectie van liften. Deze permanente vrije ruimte biedt – in vergelijking met een vrije ruimte die tijdelijk gerealiseerd wordt met alternatieve middelen – in beginsel een hogere mate van bescherming.

Alleen in uitzonderlijke gevallen zal de Nederlandse Arbeidsinspectie toestaan dat afgeweken wordt van de voorschriften voor de vrije ruimte in liftschachten. Alleen verzoeken voor bestaande gebouwen komen in aanmerking.

Bij de beoordeling van de aanvraag kan de Nederlandse Arbeidsinspectie advies inwinnen bij een van de voor liften aangemerkte certificerende instellingen. Een aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als alle gevraagde informatie is verstrekt. Er wordt gecontroleerd of alle gegevens, in de vorm van bijlagen, ook inderdaad zijn verstrekt.

Benodigde gegevens (voor onderbouwing van de aanvraag)

  • Een rapport van een – bij voorkeur onafhankelijke – bouwkundige deskundige.
  • Bouwtekeningen (plattegrond, doorsnede en dergelijke).
  • Eventueel andere documenten waarmee aannemelijk gemaakt kan worden dat er sprake is van een uitzonderlijk geval.
  • Indien van toepassing en van belang voor uw aanvraag: Een document waaruit blijkt dat er sprake is van een beschermd monument in het kader van de Monumentenwet.

Is al bekend, in het kader van de (ver)bouwplannen, voor welke lift gekozen gaat worden, dan dient u onderstaande documenten mee te sturen met de aanvraag:

  • Een specificatie met gegevens van de geplande lift (tenminste vermelden van fabricaat en typeaanduiding).
  • Een certificaat waaruit blijkt dat de lift (type) is goedgekeurd door een voor liften aangewezen instelling.

Bewijsstukken bijvoegen of opsturen

De bovengenoemde bewijsstukken moeten worden overgelegd aan de Nederlandse Arbeidsinspectie. Indien u hiervan een digitaal bestand hebt, dan kunt u die bij de digitale aanvraag voegen. Anders kunt u deze documenten separaat toesturen naar de Nederlandse Arbeidsinspectie. Het postadres vindt u onder Contact.