Inspectieonderwerpen Brzo

Tijdens de reguliere Brzo- of Arie-inspecties besteedt de Nederlandse Arbeidsinspectie aandacht aan specifieke risico’s. Op dit moment gaat het om de volgende onderwerpen:

Explosiegevaar

Waar nodig wordt specifiek aandacht besteed aan de maatregelen die bedrijven moeten nemen om te voldoen aan de verplichtingen voor veilig werken in explosieve atmosferen (Europese richtlijn ATEX 137) en de verplichtingen uit het Warenwetbesluit drukapparatuur. Het specifieke toezichtbeleid voor veilig werken in explosieve atmosferen is in overleg met het bedrijfsleven ontwikkeld.

Drukapparatuur

Een aanzienlijk deel van de Brzo- en Arie-bedrijven heeft drukapparatuur zoals drukvaten, stoomketels, leidingen en dergelijke in gebruik. Vanzelfsprekend dienen de risico’s die hiermee verbonden zijn te worden beheerst. De voorschriften ten aanzien van de fabricage en het in bedrijfstellen en gebruiken van drukapparatuur staan in het Warenwetbesluit drukapparatuur (Wb-da). Drukapparaten die een risico vormen moeten aan de wettelijke eisen voldoen en bij inbedrijfstelling, en periodiek tijdens de gebruiksfase, worden gekeurd. De Nederlandse Arbeidsinspectie kijkt bij inspecties onder meer of aan deze wettelijke eisen is voldaan.

Ook risico’s bij lage drukken

De Nederlandse Arbeidsinspectie kijkt in het kader van een Brzo- of Arie-inspectie, ook naar de risico’s van drukapparaten die geen specifieke wettelijke verplichtingen kennen op grond van het Wb-da. Ook deze drukapparatuur kan risico’s opleveren. Voorbeelden zijn risico’s van toxische (giftige) of brandbare stoffen die zich in drukapparatuur bevinden. Zelfs bij lage drukken kunnen de eigenschappen van deze stoffen substantiële risico’s met zich meebrengen. Daarom dienen ook deze risico’s te worden beheerst. Bedrijven dienen hiertoe op grond van het Brzo 2015 of de Arie-regeling passende maatregelen te treffen.

Onderhoud en onderhoudsmanagement

De Nederlandse Arbeidsinspectie richt zich bij periodieke inspecties specifiek op de thema’s ‘veilig en juist uitvoeren van onderhoud’ en ‘het functioneren van de onderhoudsmanagementsystemen’. Uit de incidentenanalyses van de afgelopen jaren is namelijk gebleken dat veel incidenten een relatie hadden met onderhoud of gebreken in het onderhoudsmanagementsysteem.
Ook worden controles naar ‘onderhoudstops’ uitgevoerd, met aandacht voor arbeidsomstandigheden, eventuele arbeidsmarktfraude en de maatregelen om zware ongevallen met gevaarlijke stoffen te voorkomen.

Veiligheidscultuur binnen bedrijven

Het thema ‘veiligheidscultuur’ krijgt aandacht in de bedrijven die onder het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo 2015) vallen. Mede naar aanleiding van een zwaar ongeval bij een raffinaderij in Texas is er extra aandacht voor de bedrijfscultuur gekomen, als een van de belangrijke factoren voor veilig handelen.