Brzo- en ARIE-bedrijven (algemeen)

Brzo- en ARIE-bedrijven zijn bedrijven waar met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen wordt gewerkt.

Als er bij deze bedrijven iets mis gaat, kan dat grote gevolgen hebben voor de gezondheid en veiligheid van werknemers. Daarom moeten deze bedrijven specifieke maatregelen nemen om de risico’s van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen te beperken.

Wetgeving

Het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo 2015) wijst bedrijven aan op basis van de hoeveelheid - en het soort - gevaarlijke stoffen die binnen het bedrijf worden gebruikt. Als er bij Brzo-bedrijven iets mis gaat, kan dat grote gevolgen hebben voor de gezondheid en veiligheid van werknemers, omwonenden én het milieu. Brzo-bedrijven zijn dan ook verplicht om de risico's van het werken met gevaarlijke stoffen te beoordelen en maatregelen te nemen om mens en milieu hiertegen te beschermen.

Wanneer wordt gewerkt met kleinere hoeveelheden gevaarlijke stoffen, geldt de Aanvullende risico-inventarisatie en -evaluatie (ARIE). Ook bij ARIE-bedrijven bestaan risico’s voor de gezondheid en veiligheid van werknemers.

Brzo 2015

In het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo 2015) staan regels die er aan moeten bijdragen dat eventuele veiligheidsrisico's van het werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen zoveel mogelijk worden beperkt.

Deze regelgeving heeft als doel 'het voorkomen van zware ongevallen met grote gevolgen voor mens, omgeving, milieu en infrastructuur'. De regels en de daaruit voortvloeiende maatregelen zijn ook bedoeld om, mocht er toch iets misgaan, de gevolgen van een zwaar ongeval zoveel mogelijk te beperken.

Lees meer over het Brzo 2015

ARIE-regeling

Bedrijven die minder grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen hanteren, maar waar ook risico’s voor de gezondheid en veiligheid van werknemers bestaan, zijn verplicht om periodiek een zogeheten 'Aanvullende risico-inventarisatie en -evaluatie' (ARIE) uit te voeren.

In het Arbeidsomstandighedenbesluit, hoofdstuk 2, afdeling 2, zijn de specifieke ARIE-regels opgenomen. Om ook hier zware ongevallen te voorkomen of de gevolgen daarvan zoveel mogelijk te beperken, gelden voor deze bedrijven in grote lijnen vergelijkbare regels als voor bedrijven die onder het Brzo 2015 vallen.

Lees meer over de ARIE-regeling