Brzo 2015 en ARIE-regeling

Het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo 2015)heeft als doel: zware ongevallen met gevaarlijke stoffen, met grote gevolgen voor mens, milieu en omgeving te voorkomen. De regels zijn tevens bedoeld om de gevolgen van een zwaar ongeval zoveel mogelijk te beperken, mocht er toch iets misgaan. Het Brzo 2015 geldt voor bedrijven die met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen werken.

Aanvullende risico-inventarisatie en –evaluatie

In het Arbeidsomstandighedenbesluit zijn specifieke regels opgenomen voor de veiligheid van bedrijven met vergelijkbare risico’s als bedrijven die onder het Brzo 2015 vallen. Om ook hier zware ongevallen te voorkomen of de gevolgen daarvan zoveel mogelijk te beperken, gelden voor hen in grote lijnen dezelfde regels. Deze bedrijven zijn verplicht om periodiek een zogeheten Aanvullende risico-inventarisatie en -evaluatie (Arie) uit te voeren.

NB. De meeste Arie-plichtige bedrijven vallen niet ook onder het Brzo 2015, omdat de hoeveelheid gevaarlijke stoffen die zij hanteren aanmerkelijk geringer is.