Brzo 2015

Het Besluit risico's zware ongevallen (Brzo 2015) geldt voor bedrijven die met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen werken. Als er bij Brzo-bedrijven iets mis gaat, kan dat grote gevolgen hebben voor de gezondheid en veiligheid van werknemers, omwonenden én het milieu.

Het Brzo 2015 heeft tot doel om zware ongevallen met gevaarlijke stoffen te voorkomen. De regels zijn tevens bedoeld om de gevolgen van een zwaar ongeval zoveel mogelijk te beperken, mocht er toch iets misgaan.

Een groot deel van de Brzo-bedrijven is ook ARIE-plichtig.

Lees meer over de ARIE-regeling

Aanleiding Besluit risico's zware ongevallen

Het Brzo is de Nederlandse uitwerking van een Europese Richtlijn voor bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen: de Seveso-richtlijn. De aanleiding voor deze richtlijn is een aantal grote ongevallen, waaronder een ramp in 1976 in het Noord-Italiaanse stadje Seveso. Bij dit ongeluk kwam een giftig gas vrij, waardoor een groot deel van de bevolking ernstige gezondheidsschade heeft ondervonden. De Europese Gemeenschap werkte na dit ongeval wetgeving uit om mensen en de omgeving beter te beschermen tegen industriële ongevallen.

Inspectieproces

Het Brzo 2015 legt de verantwoordelijkheid voor het beheersen van veiligheidsrisico's bij het bedrijf, en beschrijft de doelen waaraan het bedrijf moet voldoen. De toezichthouders zien erop toe dat het bedrijf het veilig werken met gevaarlijke stoffen goed beheerst en deze doelen bereikt. Hiervoor kijken zij vooral naar het zogenaamde veiligheidsbeheersysteem dat het bedrijf hiervoor moet gebruiken.

Inspecteurs toetsen tijdens een inspectie niet alleen of het veiligheidsbeheerssysteem goed is beschreven, ze kijken ook of het in concrete situaties werkt. Daarnaast kijken de inspecteurs of de bedrijven alle maatregelen hebben getroffen die nodig zijn om zware ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor de werknemers te beperken. Zo'n inspectie is omvangrijk, beslaat meestal meerdere dagen en vraagt grote betrokkenheid van een bedrijf.

Inspectieonderwerpen

Tijdens de reguliere Brzo-inspecties besteedt de Nederlandse Arbeidsinspectie aandacht aan specifieke risico's. Op dit moment gaat het om de volgende onderwerpen:

Inspectieresultaten

De resultaten van de inspecties bij bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen, Brzo-bedrijven, worden in rapporten vastgelegd. In deze rapporten wordt onder andere vermeld waar naar is gekeken bij de inspectie en welke overtredingen er zijn geconstateerd.