Arbeidsdiscriminatie

Bij discriminatie op de werkvloer, of wel arbeidsdiscriminatie, wordt er ongeoorloofd onderscheid tussen werknemers gemaakt.

Het gaat om onderscheid op grond van: 

 • afkomst
 • geslacht
 • seksuele geaardheid
 • leeftijd
 • handicap of chronische aandoening
 • politieke gezindheid
 • arbeidsrelatie (fulltime of parttime)
 • arbeidscontract (vast of tijdelijk)
 • burgerlijke staat
 • nationaliteit
 • godsdienst
 • levensbeschouwing

Arbeidsdiscriminatie valt onder de zogenoemde psychosociale arbeidsbelasting. Arbeidsdiscriminatie kan leiden tot werkstress en ziekteverzuim en uiteindelijk tot langdurige uitval en mogelijk zelfs arbeidsongeschiktheid. Werknemers die te maken hebben met arbeidsdiscriminatie raken gedemotiveerd. Als zij uitvallen, is de stap terug naar werk extra moeilijk. Voor de werknemer is dat een hele vervelende situatie. En het kost u als werkgever veel geld.

Wat kunt u doen tegen arbeidsdiscriminatie?

Als werkgever moet u beleid vaststellen om arbeidsdiscriminatie tegen te gaan. Dat staat in de Arbowet. Doet u dat niet, dan kan Nederlandse Arbeidsinspectie maatregelen nemen. Uiteindelijk kunt u zelfs hoge boetes krijgen. 

Beleid tegen arbeidsdiscriminatie ontwikkelt u op basis van de Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E). Daarin beschrijft u in welke situaties uw werknemers te maken kunnen krijgen met discriminatie. Voorbeelden van maatregelen tegen arbeidsdiscriminatie:

 • een vertrouwenspersoon benoemen 
 • uw werknemers voorlichten over arbeidsdiscriminatie
 • waar nodig nader onderzoek laten uitvoeren, waarbij de anonimiteit gewaarborgd blijft
 • gedragscode en een klachtenprocedure opstellen

Lees meer over wat u kunt doen tegen arbeidsdiscriminatie op de werkvloer op arboportaal.nl.

Zelfinspectie Pesten, discriminatie en (seksuele) intimidatie

Doet u voldoende tegen arbeidsdiscriminatie, pesten en (seksuele) intimidatie? Gebruik de zelfinspectietool Werkdruk en Ongewenst gedrag.

Discriminatie en mensenrechten

Het College voor de Rechten van de Mens houdt toezicht op mensenrechten in Nederland, doet onderzoek, adviseert en beoordeelt individuele gevallen van discriminatie. Meer informatie vindt u op mensenrechten.nl.

Arbeidsmarktdiscriminatie

U streeft naar een eerlijk proces van werving en selectie waarbij iedereen gelijke kansen krijgt. Toch kan het gebeuren dat u wellicht onbewust niet iedere kandidaat gelijke kansen geeft. Voor iedereen geldt in meerdere of mindere mate dat stereotypen en vooroordelen onderdeel zijn van ons denken, voelen en handelen. Hoe kunt u stereotypering en vooroordelen zo veel mogelijk voorkomen? Doe de checklist, ontdek de risico's op discriminatie in het werving en selectieproces, en hoe je die kunt voorkomen!