Aanpak schijnconstructies door de Inspectie SZW

Sommige werkgevers proberen via schijnconstructies de kosten van arbeid te verlagen. Bij schijnconstructies wijkt de feitelijke situatie af van de situatie die wordt voorgespiegeld. Het doel is om de kosten van arbeid te verminderen door wet- en regelgeving te omzeilen. Andere constructies voldoen wel aan wet- en regelgeving, maar zorgen toch voor een onwenselijke situatie. Bijvoorbeeld omdat er oneerlijke arbeid voor de werknemers ontstaat of werkgevers misbruik maken van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt.

Ondanks de hobbels die werkgevers opwerpen, is de Inspectie SZW steeds beter in staat om schijnconstructies te herkennen en aan te pakken. Samen met andere overheidsinstanties brengen we schijnconstructies in kaart en pakken we degenen die deze constructies inzetten aan. Zo voorkomt de Inspectie dat deze constructies zich als een businessmodel voor goedkope arbeid verspreiden. In 40 onderzoeken zijn 120 werkgevers gecontroleerd. Bij 45% van deze onderzoeken zijn één of meerdere overtredingen geconstateerd van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav), de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, de Arbeidstijdenwet of het Wetboek van Strafrecht (valsheid in geschrifte, vals of vervalst identiteitsdocument). De onderzoeken zijn uitgevoerd in diverse sectoren, zoals de bouw, schoonmaak, horeca, detailhandel en de uitzendsector. In het kader van deze onderzoeken zijn 23 boeterapporten opgemaakt en is inmiddels voor ruim €420.000 aan boetes opgelegd.

De Inspectie SZW blijft ook de komende jaren alert op mogelijk nieuwe verschijningsvormen van schijnconstructies. Door (internationaal) samen te werken en gegevens te delen met ketenpartners in onder meer het Kennis- en informatieplatform, investeert de Inspectie in de aanpak ervan. De Inspectie neemt de (financiële) voordelen van het gebruik van een constructie weg door het ontwikkelen en inzetten van nieuwe instrumenten, zoals het strafrechtelijk aanpakken van werkgevers die gefingeerde dienstverbanden faciliteren.