Buitenlandse werknemers (algemeen)

De regels voor het (laten) werken van niet-Nederlandse werknemers staan in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav).

De Wav regelt dat werkgevers en particulieren mensen die geen vrije toegang hebben tot de Nederlandse arbeidsmarkt, alleen met een geldige werkvergunning (tewerktellingsvergunning of gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid) voor zich mogen laten werken.

Regels voor Europese werknemers

Iedereen met een nationaliteit van één van de landen van de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland mag in Nederland werken. Voor deze landen geldt vrij verkeer van werknemers.

Let op: het Verenigd Koninkrijk (VK) maakt vanaf 1 januari 2021 vanwege Brexit geen onderdeel meer uit van de EER. Bekijk meer informatie over het werken met Britse werknemers op rvo.nl

Regels voor niet-Europese werknemers

Werknemers met een andere nationaliteit dan de hierboven genoemde, mogen alleen in Nederland werken als:

  • ze beschikken over een geldig verblijfsdocument met daarop de aantekening ‘Arbeid is vrij toegestaan. Tewerkstellingsvergunning (TWV) niet vereist.';
  • ze beschikken over een geldig paspoort met een officiële sticker van de IND, met daarop de aantekening ‘Arbeid is vrij toegestaan. Tewerkstellingsvergunning (TWV) niet vereist.';
  • de werkgever beschikt over een geldige tewerktellingsvergunning (TWV) voor deze persoon; 
  • ze beschikken over een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA).

Let op: het Verenigd Koninkrijk (VK) maakt vanaf 1 januari 2021 vanwege Brexit geen onderdeel meer uit van de EER. Bekijk meer informatie over het werken met Britse werknemers op rvo.nl

Oekraïners en toegang tot de arbeidsmarkt

Vluchtelingen uit Oekraïne die onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming Oekraïne vallen, mogen arbeid in loondienst verrichten in Nederland zonder werkvergunning (officieel: tewerkstellingsvergunning of twv).

Deze groep vluchtelingen kan alleen met een bewijs van verblijf aantonen dat zij mogen werken. Dit bewijs krijgen ze van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), nadat ze zich inschrijven bij de gemeente en voldoen aan de voorwaarden.

Vanaf 1 april 2022 moet elke werkgever, ten minste 2 werkdagen voordat het dienstverband start, een melding doen bij UWV. Een aanvraag om een tewerkstellingsvergunning die is ingediend voor 1 april 2022, wordt beschouwd als een melding. Niet melden is een overtreding waarvoor de werkgever een boete kan krijgen op grond van de Wet arbeid vreemdelingen.

Meer informatie over de regels voor vluchtelingen uit Oekraïne is te vinden op Werk en inkomen voor vluchtelingen uit Oekraïne (rijksoverheid.nl).

Identiteitscontrole

Werkgevers moeten van alle werknemers die voor hen werken de identiteit controleren. Dit geldt zowel voor Nederlandse als buitenlandse werknemers. Lees meer over identiteitscontrole.

Werken tijdens verlenging verblijfsvergunning asiel

Met een geldige verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd mag een vreemdeling werken. Verloopt de verblijfsvergunning? Dan moet de vreemdeling tijdig verlenging aanvragen bij de IND. De IND stuurt de vreemdeling vervolgens een brief waarin staat dat de vreemdeling tijdens de behandeling van zijn aanvraag nog steeds legaal in Nederland mag verblijven en werken. Een tewerkstellingsvergunning is dan niet nodig.

De vreemdeling moet daarnaast bij de IND een VreemdelingenIdentiteitsbewijs type W aanvragen bij de IND. De werkgever moet een afschrift daarvan opnemen in de administratie.  

Bijzondere situaties

In de volgende situaties wordt van (particuliere) werkgevers speciale aandacht gevraagd voor de wettelijke regels:

Sancties bij overtreden Wav

Een werkgever die een of meer buitenlandse werknemers zonder de vereiste werkvergunning voor zich laat werken, riskeert een forse boete.

Rechten en plichten buitenlandse werknemers in verschillende talen

Op de pagina 'New in the Netherlands' staan folders in verschillende talen over rechten en plichten van buitenlandse werknemers in Nederland.

Website Workinnl.nl

De website Workinnl.nl van het ministerie van SZW biedt mobiele werknemers overzicht, informeert hen en maakt hen wegwijs in hun rechten en plichten bij het werken en wonen in Nederland. De website is beschikbaar in het Nederlands, Engels, Pools en Roemeens.