> Algemeen: Buitenlandse werknemers

De regels voor het (laten) werken van niet-Nederlandse werknemers staan in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav).

De Wav regelt dat werkgevers en particulieren mensen die geen vrije toegang hebben tot de Nederlandse arbeidsmarkt, alleen met een geldige werkvergunning (tewerktellingsvergunning of gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid) voor zich mogen laten werken.

Regels voor Europese werknemers

Iedereen met een nationaliteit van één van de landen van de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland mag in Nederland werken. Voor deze landen geldt vrij verkeer van werknemers.

Let op: het Verenigd Koninkrijk (VK) maakt vanaf 1 januari 2021 vanwege Brexit geen onderdeel meer uit van de EER. Bekijk meer informatie over het werken met Britse werknemers op Brexitloket.nl.

Regels voor niet-Europese werknemers

Werknemers met een andere nationaliteit dan de hierboven genoemde, mogen alleen in Nederland werken als:

  • ze beschikken over een geldig verblijfsdocument met daarop de aantekening ‘Arbeid is vrij toegestaan. Tewerkstellingsvergunning (TWV) niet vereist.';
  • ze beschikken over een geldig paspoort met een officiële sticker van de IND, met daarop de aantekening ‘Arbeid is vrij toegestaan. Tewerkstellingsvergunning (TWV) niet vereist.';
  • de werkgever beschikt over een geldige tewerktellingsvergunning (TWV) voor deze persoon; 
  • ze beschikken over een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA).

Let op: het Verenigd Koninkrijk (VK) maakt vanaf 1 januari 2021 vanwege Brexit geen onderdeel meer uit van de EER. Bekijk meer informatie over het werken met Britse werknemers op Brexitloket.nl.

Oekraïners en toegang tot de arbeidsmarkt

Op grond van de Wet arbeid vreemdelingen is het een werkgever in Nederland verboden iemand van buiten de EU tewerk te stellen zonder werkvergunning. Een werkvergunning wordt in principe alleen verleend wanneer is vastgesteld dat er geen aanbod voor de functie aanwezig is binnen Nederland, de EER en Zwitserland. Ook voor Oekraïners en andere derdelanders geldt dat zij alleen in Nederland mogen werken, wanneer hun werkgever in het bezit is van een werkvergunning. Het ministerie van SZW is voornemens de toegang tot de arbeidsmarkt voor Oekraïners tijdelijk te verruimen, in het licht van de crisis. Het ministerie onderzoekt momenteel op welke manier dit het eenvoudigst geregeld kan worden.

Identiteitscontrole

Werkgevers moeten van alle werknemers die voor hen werken de identiteit controleren. Dit geldt zowel voor Nederlandse als buitenlandse werknemers. Lees meer over identiteitscontrole.

Werken tijdens verlenging verblijfsvergunning asiel

Met een geldige verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd mag een vreemdeling werken. Verloopt de verblijfsvergunning? Dan moet de vreemdeling tijdig verlenging aanvragen bij de IND. De IND stuurt de vreemdeling vervolgens een brief waarin staat dat de vreemdeling tijdens de behandeling van zijn aanvraag nog steeds legaal in Nederland mag verblijven en werken. Een tewerkstellingsvergunning is dan niet nodig.

De vreemdeling moet daarnaast bij de IND een VreemdelingenIdentiteitsbewijs type W aanvragen bij de IND. De werkgever moet een afschrift daarvan opnemen in de administratie.  

Bijzondere situaties

In de volgende situaties wordt van (particuliere) werkgevers speciale aandacht gevraagd voor de wettelijke regels:

Sancties bij overtreden Wav

Een werkgever die een of meer buitenlandse werknemers zonder de vereiste werkvergunning voor zich laat werken, riskeert een forse boete.

Rechten en plichten buitenlandse werknemers in verschillende talen

Op de pagina 'New in the Netherlands' staan folders in verschillende talen over rechten en plichten van buitenlandse werknemers in Nederland.

Website Workinnl.nl

De website Workinnl.nl van het ministerie van SZW biedt mobiele werknemers overzicht, informeert hen en maakt hen wegwijs in hun rechten en plichten bij het werken en wonen in Nederland. De website is beschikbaar in het Nederlands, Engels, Pools en Roemeens.