Jaarverslag 2018

Bekijk de videoboodschap van Marc Kuipers en lees een selectie uit het jaarverslag 2018 Inspectie SZW:

Maatschappelijk effect. Voor ons, de Inspectie SZW, betekent dit gezond, veilig en eerlijk werk en bestaanszekerheid voor iedereen.

We werken samen waar dat kan. We grijpen stevig in waar nodig. Met inspecties en opsporing. We werken selectief en risicogericht, op basis van analyses en onderzoek. Met steeds meer gevarieerde toezichtmiddelen. In samenwerking met andere toezichthouders en - waar dat kan - ook met werkgevers, branches en andere belangenbehartigers.

Onze aanpak is hard nodig, want er gaan nog veel zaken verkeerd. Zo had in 2018 maar 45% van de bedrijven een Risico-Inventarisatie en Evaluatie. Dat moet snel anders. Want het is wettelijk verplicht en bewezen effectief. Veiligheidscultuur verdient de volle aandacht. Van werkgevers èn werknemers. Mensenlevens worden nodeloos op het spel gezet.

Vorig jaar zagen onze inspecteurs weer veel werknemers die het risico liepen op uitbuiting en onderbetaling. Of die in ongezonde omstandigheden werkten. Met blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk. Wat later tot ernstige lichamelijke aandoeningen kan leiden. Misstanden die we niet mogen accepteren.

En het gaat niet alleen om fysieke veiligheid. Ook stress en burn out verdienen alle aandacht. Psychische klachten zijn goed voor een derde van het arbeidsverzuim. Veel werknemers vallen langdurig uit, terwijl tijdig ingrijpen dat voorkomt.

We onderzoeken hoe we op kunnen treden tegen arbeidsmarktdiscriminatie. Onze arbeidsmarkt moet voor iedereen toegankelijk zijn. En iedereen heeft daarbij recht op een eerlijke behandeling. Ongeacht leeftijd, geslacht of afkomst.

Als Inspectie SZW concentreren we ons op de grootste risico’s. Onze gereedschapskist bevat hiervoor steeds meer instrumenten. We zetten ze stevig in waar dat moet, maar ook ondersteunend waar het kan. Denk aan campagnes, gedragsinterventies en het aanbieden van zelfinspectietools. Het zetten van druk op partners en branches in risicosectoren. Het voeren van indringende gesprekken met ondernemers en opdrachtgevers om risico’s te voorkomen. En aan nieuwe manieren van inspecteren.

In dit jaarverslag kunt u lezen wat deze werkwijze in 2018 aan resultaten heeft opgeleverd.

Marc Kuipers

Inspecteur-generaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

"Maatschappelijk effect. Voor ons, de Inspectie SZW, betekent dit gezond, veilig en eerlijk werk en bestaanszekerheid voor iedereen."

Helaas namen in 2018 de risico’s op deze terreinen niet af. Door schijnconstructies en misstanden werden veel werkenden ernstig benadeeld of zelfs uitgebuit. En opnieuw nam het aantal meldingen van ernstige arbeidsongevallen toe. Bekijk de voorbeelden waar inspecteurs vorig jaar zoal tegenaan liepen op het gebied van:

Lees hier het jaarverslag Inspectie SZW 2018

Arbeidsuitbuiting

Arbeidsuitbuiting komt overal op de arbeidsmarkt voor en raakt kwetsbare groepen. Dwang, geweld, dreiging, afpersing, fraude en misleiding spelen vaak een rol. Inspecteur Hüsnü Polat over de aanpak van arbeidsuitbuiting in 2018.

"Mensen die nooit het veldwerk hebben gedaan, begrijpen niet hoe erg arbeidsuitbuiting kan zijn."

Arbeids(markt)discriminatie

Discriminatie op het werk kan leiden tot werkstress, ziekteverzuim en uiteindelijk zelfs tot langdurige uitval of arbeidsongeschiktheid. Inspecteur Krijn Dijkema over arbeids(markt)discriminatie in 2018.

"Bij meer dan 80% van de bedrijven waar we zijn geweest, moet nog heel wat gebeuren en daar handhaven we op."

  • Bekijk de grafieken over ongevalsonderzoeken, klachten en signalen

Ongevalsmeldingen, gestarte ongevalsonderzoeken en afgesloten ongevalsonderzoeken

Ongevalsmeldingen, gestarte ongevalsonderzoeken en afgesloten ongevalsonderzoeken
OngevalsmeldingenGestarte ongevalsonderzoekenAfgesloten ongevalsonderzoeken
2014343723802107
2015365123962164
2016378625352452
2017421227562337
2018436821452113

In 2018 ontving de Inspectie 4.368 meldingen van arbeidsongevallen, 4 % meer dan in 2017. Door een wijziging in het werkproces, is een scherpere beoordeling van meldingen ‘aan de voorkant’ gemaakt. Dit vraagt meer capaciteit bij de initiële beoordeling, maar levert winst op in de zin dat inspecteurs gerichter die ongevallen onderzoeken waar hun inzet het meest gewenst is.

Inspectie SZW, interne registratie arbeidsongevallen in 2019 Brontabel als csv (185 bytes)

Klachten en signalen in 2018

Klachten en signalen in 2018
Klachten en signalen op het sociale zekerheid domein (n=6.799)Klachten en signalen op het inspectiedomein (n=23.555)
2015 (n=7642)29%71%
2016 (n=8038)24%76%
2017 (n=7041)20%80%
2018 (n=7633)16%84%

De Inspectie beslist of een klacht of signaal onderzoekwaardig is. In 2018 heeft de Inspectie voor een derde van de klachten en signalen op haar domein een onderzoek gestart. In de andere gevallen was er geen reden om de klacht of signaal onderzoekwaardig te vinden, bijvoorbeeld omdat de melding onvoldoende informatie bevatte, er geen sprake was van een vermoedelijke overtreding of onjuiste informatie is gemeld.

Brontabel als csv (212 bytes)

Klachten en signalen in 2018 naar wetgeving

Klachten en signalen in 2018 naar wetgeving
Aantal
ARBO (2572)40%
WML (1464)23%
WAV (1511)24%
ATW (354)6%
WAW (130)2%
Combinatie van wetten (375)6%

De meeste van de klachten en signalen op het Inspectiedomein in 2018 hadden betrekking op de Arbowet (40%), de Wet Minimumloon en minimum vakantiebijslag (24%) en de Wet arbeid vreemdelingen (23%). Bij de Arbeidstijdenwet ging het om 6% en bij de Warenwet om 2%.

Brontabel als csv (118 bytes)

Groei Inspectie SZW

In de periode tot en met 2022 zal de Inspectie stapsgewijs haar personeelsbestand met circa 400 fte uitbreiden. In 2018 heeft de Inspectie 123 extra collega’s verwelkomd. De uitbreiding is mogelijk door extra middelen vanuit het regeerakkoord. Structureel gaat het vanaf 2022 om € 50,5 miljoen extra. Met name programma’s op het terrein van eerlijk werk worden hiermee geïntensiveerd.