Programma Bedrijven met gevaarlijke stoffen in 2022

Maatschappelijk belang

Meer dan 100.000 bedrijven in Nederland werken met gevaarlijke stoffen (waaronder ook de radioactieve stoffen behoren). De gevaren lopen daarbij uiteen van acute gevaren tot gevaren die de gezondheid op de lange termijn aantasten. Jaarlijks sterven zo’n 3000 (ex)medewerkers als gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Het programma richt zich naast gevaarlijke stoffen op biologische agentia.

Bij Brzo-bedrijven en overige (chemische) bedrijven richt het programma zich op de procesveiligheid en de bestrijding van acute en chronische blootstellingrisico’s aan gevaarlijke stoffen.

Het programma heeft als hoofddoel dat bedrijven de risico’s van gevaarlijke stoffen zodanig beheersen dat er geen zware ongevallen meer optreden en werknemers ten gevolge van blootstelling aan gevaarlijke stoffen, biologische agentia en ioniserende straling geen gezondheidsschade oplopen. Het streven is dat alle werkgevers aantoonbaar hun verantwoordelijkheid nemen om werknemers beter te beschermen tegen de risico’s van procesonveiligheid, blootstelling aan CMRS-stoffen, stralingsbronnen en biologische agentia.

Doelen voor 2022

Het programma heeft voor 2022 een aantal activiteiten geformuleerd, zoals:

  • het uitvoeren van ongeveer 1200 inspecties op het gebied van chronische blootstelling gevaarlijke stoffen (zoals dieselmotoremissie, lasrook), waarvan 180 bij Brzo-bedrijven;
  • minimaal 220 inspecties gericht op ioniserende straling;
  • inspecties bij bedrijven in de branche gieterijen en smelterijen (uit eerdere verkenning is gebleken dat blootstelling aan gevaarlijke stoffen onvoldoende wordt beheerst);
  • overeenkomstig de toezeggingen aan de Tweede Kamer deelnemen aan minimaal 90% van de geplande gezamenlijke inspecties in Brzo+-verband;
  • gerichte inspecties uitvoeren bij ten minste 50 bedrijven met procesveiligheidsrisico’s die niet Brzo-plichtig zijn;
  • in Brzo+-verband een onderzoek starten naar verouderde procesveiligheidsapparatuur (ageing) en acties uitzetten om dit onderwerp op de agenda te krijgen en houden bij Brzo-bedrijven en de betrokken brancheverenigingen (dit in reactie op een rapport door Onderzoeksraad voor de Veiligheid);
  • samen met de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) de Staat van de nucleaire veiligheid en stralingsbescherming uitbrengen.
  • op basis van de resultaten van een enquête onder bedrijfsartsen (2021) inzetten op gezamenlijke interventies om aandacht voor blootstelling aan gevaarlijke stoffen te verbeteren.

Aanpak

Een groot deel van de bedrijven waar het programma op focust, is onvoldoende op de hoogte van risico’s. Veel interventies richten zich dan ook op het vergroten van dat bewustzijn en op verbetering van de veiligheidscultuur, zodanig dat het bedrijf zelf de verantwoordelijkheid neemt om de risico’s in kaart te brengen en daarop te acteren. Om bij werkgevers de bewustwording te verbeteren, hanteert het programma het op wet- en regelgeving gebaseerde vierstappenmodel zowel bij de inspecties als bij de communicatie-uitingen. Het programma pakt ook ongevallen en klachten op die betrekking hebben op gevaarlijke stoffen, ioniserende straling en explosieveiligheid.

Daarnaast richt het programma zich op grote opdrachtgevers die aannemers inhuren om werkzaamheden te verrichten waarbij gevaarlijke stoffen in het spel zijn, op arboprofessionals en ondernemingsraden om bedrijven ook van binnenuit te beïnvloeden. Ook producenten en leveranciers van gevaarlijke stoffen worden regelmatig betrokken bij de interventies.

Samenwerking en internationaal