Programma Zorg in 2022

Maatschappelijk belang

De zorgsector gaat gebukt onder een hoog ziekteverzuim, een toenemend tekort aan personeel en het hoogste percentage werknemers met een beroepsziekte. Belangrijke oorzaken voor verloop en verzuim zijn te hoge werkdruk, agressie en geweld, hoge fysieke belasting en blootstelling aan gevaarlijke stoffen en biologische agentia.

Op het terrein van eerlijk werk zijn er risico’s van illegale tewerkstelling, belastende arbeidstijden en onderbetaling. Goede zorg is uitermate belangrijk voor ons maatschappelijk welzijn en begint bij goede zorg voor de werknemers.

De genoemde risico’s doen zich relatief vaak voor in de thuiszorg. Daarom staat de thuiszorg ook in 2022 hoog op de agenda van het programma. Het doel is dat toetreders in de (thuis)zorg én werknemers beter op de hoogte zijn van de regels. Ook wil het programma dat verpleeg- en verzorgingsinstellingen de noodzaak inzien van een op gezondheid en veiligheid gerichte organisatiecultuur.

Doelen voor 2022

Voor 2022 is een aantal operationele doelen geformuleerd, zoals:

  • Een kwart van de in 2022 geïnformeerde starters heeft de zelfinspectietool of arbocatalogus geraadpleegd en zonodig actie ondernomen;
  • De helft van de organisaties waar een interventie heeft plaatsgevonden, heeft stappen gezet om de organisatiecultuur zo in te richten dat er gezond en veilig kan worden gewerkt;
  • Door gerichte communicatie-uitingen (brieven en gesprekken) naar bemiddelingsbureaus is driekwart op de hoogte van hun rechten en plichten op grond van de arbeidswetten.

Aanpak

Het programma zet met name in op een aantal interventies dat een hefboomeffect beoogt. Zo richt het programma zich op startende ondernemingen in de thuiszorg, omdat veel starters onbekend zijn met de relevante arbeidswetgeving. Ook zet het in op versterking van de veiligheids- en gezondheidscultuur in verpleeg- en verzorgingshuizen. Daarnaast worden inspecties uitgevoerd.

Samenwerking

Bij inspecties en andere interventies zoekt de Inspectie de samenwerking met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en werkgevers- en werknemersorganisaties om te komen tot een effectieve aanpak.

Er worden gesprekken met zorgorganisaties en stakeholders gevoerd om meer aandacht te vragen voor psychosociale arbeidsbelasting (PSA), fysieke belasting en biologische agentia in de ouderenzorg in en na de tijd van corona. Dat is ook bedoeld om de lessons learned te delen. Daarbij zoekt de Inspectie in het bijzonder de dialoog met de werknemersorganisaties. Samen met VWS en IGJ wordt het programma ’Goed werkgeverschap in de zorg’ voortgezet.

Het is de ambitie om de informatie van de Inspectie voor starters structureel toegankelijk te maken via het Startersloket van de KvK, de IGJ en de NZa.