Programma Uitzendbureaus en distributiecentra in 2022

Maatschappelijk belang

Het programma uitzendbureaus en distributiecentra richt zich op de misstanden bij bemiddeling van arbeid aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Het gaat hierbij om situaties waarin eerlijk, veilig en gezond werk niet vanzelfsprekend is.

Vaak is het vies, eentonig en gevaarlijk werk dat bovendien slecht wordt betaald, vaak niet het loon waar werknemers recht op hebben. In het bijzonder is de positie zwak van arbeidsmigranten die via uitzendbureaus werken. Het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten onder leiding van Emile Roemer heeft dat duidelijk gemaakt. De aandacht voor arbeidsbemiddeling bij werk in distributiecentra komt voort uit het relatief grote aantal arbeidsmigranten dat daar werkzaam is in combinatie met de belofte aan consumenten: ‘Voor 23.00 uur besteld, morgen in huis’. Deze praktijk brengt relatief veel en ernstige risico’s met zich mee, zoals nachtarbeid, repeterende bewegingen, fysieke belasting en aanrijdgevaar.

Doelen voor 2022

Het programma richt zich op het terugdringen van de risico’s rondom oneerlijk werk (onderbetaling, Arbeidstijdenwet, etc.) en op arbeidsongevallen bij uitzendkrachten in de uitzendsector en in de branche van distributiecentra. Het programma heeft de volgende doelen:

  • Het verbeteren van de naleving van de Wet minimumloon (WML), Wet arbeid vreemdelingen (WAV), Arbeidstijdenwet (ATW), Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) en de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) door uitzenders en/of inleners met 2 subdoelen:
    1. Verbeteren van naleving van de wetgeving rond arbeidsmarktfraude (AMF) bij bestaande uitzendbureaus en inleners, met speciale focus op de malafide bureaus.
    2. Voorlichting geven aan startende uitzendbureaus over hoe AMF- en Arbowetgeving na te leven.
  • Het terugdringen van het aantal arbeidsongevallen en onveilige en ongezonde arbeidsomstandigheden bij uitzendkrachten (onder andere in distributiecentra).

Aanpak

Bij inspecties kijkt de Inspectie naar zowel de uitzendbureaus als de inleners, en is hiermee actief in verschillende sectoren. Ook vraagt het programma aandacht voor de ongewenste afhankelijkheidsrelatie tussen arbeidsmigranten en uitzendbureaus op bijvoorbeeld het gebied van huisvesting. Het aanpakken van malafide uitzendbureaus blijft een speerpunt. Met bedrijven waar veel meldingen over binnenkomen, maar waar geen overtredingen zijn geconstateerd, worden directiegesprekken gevoerd. In de afgelopen jaren is een experiment uitgevoerd waarbij een deel van de startende ondernemers voorlichting kregen. In 2022 wordt geanalyseerd of starters met voorlichting zich beter houden aan wet- en regelgeving dan ondernemers zonder voorlichting. Ook zet de Inspectie in op verbetering van de arbeidsomstandigheden van uitzendkrachten. Er vinden nog relatief veel arbeidsongevallen met uitzendkrachten plaats, wat zorgwekkend is.

Het programma wil de effecten meten door:

  • herinspecties uit te voeren bij zowel uitzendbureaus als inleners om na te gaan of de geïnspecteerde bedrijven zich ná eerste overtreding wel aan wet- en regelgeving houden;
  • het effect van de startersaanpak te onderzoeken;
  • de effecten van de op de branche gerichte interventies in kaart te brengen.

Samenwerking

In het project Aanpak Malafide Uitzendbureaus (AMU) wordt nauw samengewerkt met de Directie Opsporing, de Belastingdienst, het UWV en de SVB. Op regionaal niveau wordt al samengewerkt met verschillende Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC’s) en gaat het programma samen met de VNG samenwerken met het Flexibel Regionaal Interventie Team (FRIT). Ook de contacten met de gemeente Rotterdam worden versterkt.

Landelijk werkt het programma samen met private partijen als de Stichting Normering Arbeid (SNA), Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten (SNCU) en Stichting Normering Flexwonen (SNF) en ook met de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU), Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) en de vakbonden. De gegevensuitwisseling met dergelijke partners blijft van belang voor een goede aanpak.

Tot slot neemt het programma deel aan het coördinatieplatform Internationaal binnen de Inspectie. Het doel van dit platform is de contacten met de European Labour Authority (ELA) te verstevigen, gezamenlijk casussen en onderwerpen in te brengen bij de ELA en ervaringen op te bouwen hoe grensoverschrijdende constructies effectiever kunnen worden aangepakt.