Programma Toezicht SUWI in 2022

Maatschappelijk belang

Mensen in de Nederlandse samenleving voorzien zoveel mogelijk in hun eigen inkomen. Wie niet lukt, wordt in bestaanszekerheid voorzien door (tijdelijke) inkomensondersteuning en ondersteuning bij re-integratie naar werk. Hieraan wordt invulling gegeven met het stelsel van werk en inkomen.

De uitvoering van het stelsel is belegd bij het UWV, de SVB en gemeenten. De Inspectie houdt toezicht op de doeltreffendheid van de uitvoering in het stelsel van werk en inkomen. Deze wettelijke taak is verankerd in (artikel 37 van) de wet SUWI (Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen).

Doelen voor 2022

De Inspectie houdt toezicht op de doeltreffendheid van de uitvoering van het stelsel van werk en inkomen. Met dit toezicht biedt de Inspectie onafhankelijk inzicht in de werking van het stelsel van werk en inkomen aan uitvoeringsorganisaties, beleidsmakers, bewindspersonen en de Tweede Kamer. Daarbij wordt het perspectief van de burger, wiens bestaanszekerheid in het geding kan zijn, uitdrukkelijk betrokken en gehoord. Op grond hiervan kunnen uitvoerders en beleidsmakers, waar nodig, de uitvoering verbeteren.

Aanpak

Het stelseltoezicht werk en inkomen is gericht op kansen om de effectiviteit van de uitvoering in het stelsel te verbeteren: wat werkt voor wie, waar zitten de knelpunten en wat zijn werkende mechanismen? De Inspectie brengt daarbij expliciet het klantperspectief in beeld, naast het uitvoerings- en werkgeversperspectief. Tot 2020 is het toezicht vormgegeven vanuit risico’s in de uitvoering voor bepaalde kwetsbare groepen. Momenteel wordt de omslag gemaakt naar stelselbreed toezicht om uitspraken te kunnen gaan doen over ontwikkelingen in het stelsel van werk en inkomen. De monitor krijgt vorm door thematisch onderzoek op verschillende gebieden, waaronder:

  • Inkomensondersteuning
  • Armoede en schuldhulpverlening
  • Re-integratie en werkgeversdienstverlening
  • De banenafspraak en beschut werk
  • De menselijke maat in de uitvoering

Het toezicht van de Inspectie is signalerend, agenderend en structureel van aard. De Inspectie deelt bevindingen uit onderzoek door publicaties in relevante media, via kennisplatforms, tijdens conferenties en in gesprekken met uitvoeringsorganisaties en stakeholders in het veld van werk en inkomen. Waar nodig wordt verdiepend onderzoek uitgevoerd.

Samenwerking

De Inspectie werkt met drie andere rijksinspecties samen binnen Toezicht Sociaal Domein (TSD). Dit zijn de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie van het Onderwijs. Werk en inkomen is onderdeel van het sociaal domein als geheel.

In het samenwerkingsverband TSD staat het perspectief van de burger centraal. Dat wil zeggen dat TSD kijkt of partijen die met elkaar samenwerken om hulp te bieden, uitgaan van de ondersteuningsbehoefte van burgers. Dat vraagt om een integrale benadering vanuit de uitvoering en om samenwerking in de dienstverlening aan de burger. Door samenwerking van de betrokken inspecties binnen TSD wordt het effect van het toezicht op de doeltreffendheid van de uitvoering van de publieke dienstverlening vergroot.