Programma Meldingen, verzoeken en preventie ongezond en onveilig werk in 2022

Maatschappelijk belang

Het programma bevordert een gezondheids- en veiligheidscultuur met inbegrip van arbozorg. Doel is om vermijdbare ongevallen en klachten terug te dringen en te stimuleren dat meer bedrijven gaan werken aan een gezonde en veilige werkplek. Het programma onderzoekt ongevallen en pakt klachten op. De informatie hieruit wordt gebruikt om achterliggende oorzaken van ongevallen te vinden en om de opgedane inzichten te vertalen naar lessen. De achterliggende gedachte is dat zowel individuele bedrijven en branches als de Inspectie deze lessen kunnen gebruiken ter voorkoming van onveilig en ongezond werk.

Werkgevers moeten met het arbozorgsysteem aantoonbaar en structureel werken aan de preventie van ongezond en onveilig werk. Daarvoor zet de Inspectie in op de ontwikkeling van een efficiënt en effectief handhavingsinstrument voor toezicht op de basisdocumenten. Daarnaast stimuleert de Inspectie bedrijven om te werken met een preventief arbozorgsysteem en de daarbij horende kernbepalingen na te leven. Tenslotte onderzoekt en signaleert de Inspectie mogelijke knelpunten in het arbozorgstelsel. Met deze aanpak hoopt de Inspectie ongevallen en arbeidsgerelateerd ziekteverzuim en beroepsziekten terug te dringen.

In de loop van 2022 wordt het programma omgevormd tot een afdeling binnen de nieuw te vormen directie Meldingen en Verzoeken. Binnen deze directie wordt het registreren, beoordelen, uitzetten, terugmelden en analyseren van binnenkomende meldingen inspectiebreed opgepakt.

Doelen voor 2022

  • In 2022 heeft de gedifferentieerde aanpak ongevalsonderzoek ertoe bijgedragen dat bedrijven leren van ongevallen en de Inspectie meer effect sorteert met ongevalsonderzoek.
  • In 2022 is één handhavingsproject arbozorg ingericht en doorontwikkeld met daarin opgenomen in ieder geval de inzichten uit de verkenning digitale handhaving RI&E van de directie Gezond en Veilig werken. De aanwezigheid en de kwaliteit van de RI&E, het plan van aanpak en het basiscontract zijn vergroot in de subsectoren waarin het inspectieproject uitvoering vindt.
  • In 2022 is het ontwikkelde cultuurinstrument, indien positief getest en daartoe besloten, stapsgewijs geïmplementeerd in eerste gebruikersgroepen. In de bedrijven waar het cultuurinstrument is toegepast, wordt actief gewerkt aan het verbeteren van de gezondheids- en veiligheidscultuur.

Aanpak

In 2022 ligt de nadruk op de verdere implementatie en monitoring van de gedifferentieerde aanpak van ongevalsonderzoek. Het programma wil dat bedrijven veiliger en gezonder werken. Dit gebeurt door de inzet van verschillende interventies binnen de gedifferentieerde aanpak, waaronder het bedrijf zelf te laten onderzoeken wat er misging bij het ongeval en ervoor te zorgen dat het niet nog eens gebeurt. De Inspectie monitort de effectiviteit van de verschillende interventies.

Daarnaast wordt in 2022 de inzet op de naleving van de (arbo)kernverplichtingen gestimuleerd. Via voorlichting en actieve inspecties wijst het programma groepen werkgevers in specifieke subsectoren bovendien op het belang van een goede invulling van de (arbo)kernverplichtingen (RI&E, plan van aanpak en het basiscontract) als basis voor veilig en gezond werk en het handhaaft waar nodig.

Voor de gezondheids- en veiligheidscultuur is in 2021 een cultuurinstrument ontwikkeld dat inzicht geeft in bepaalde relevante aspecten van cultuur. Het doel van dit instrument is om werkgevers een spiegel voor te houden en aan te zetten tot het doorvoeren van verbeteringen. In 2022 wordt dit instrument in pilotvorm uitgerold, samen met de programma’s Industriële arbeid en Psychosociale arbeidsbelasting.

Er wordt een aanpak ontwikkeld om ondermelding van ongevalsonderzoek te verminderen.

Samenwerking

De Inspectie werkt in dit programma onder andere samen met relevante brancheorganisaties en met het Functioneel Parket (Openbaar Ministerie). Samen met het programma Certificatie en Markttoezicht en de beleidsdirectie Gezond en veilig werken (ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid) signaleert het programma over het functioneren van het arbozorgstelsel en de verschillende spelers daarin, zoals arbodiensten en -deskundigen. Daarnaast werkt het programma mee aan het programma Impuls RI&E van het ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid.