Programma Meldingen, verzoeken en preventie oneerlijk werk in 2022

Maatschappelijk belang

Dit programma richt zich op de risico’s onderbetaling, te lange werktijden en illegale arbeid. Een belangrijk instrument is het meldingenregister WagwEU. Dit register is onderdeel van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU). In deze wet staat dat werknemers recht hebben op bepaalde arbeidsvoorwaarden die Nederland vanwege de detacheringsrichtlijn heeft vastgesteld. Elke buitenlandse werkgever en zelfstandige uit de EER of Zwitserland, die tijdelijk een opdracht in Nederland verricht, moet zich in het meldingenregister registreren. De Inspectie controleert hierop.

In de loop van 2022 wordt het programma omgevormd tot een afdeling binnen de nieuw te vormen directie Meldingen en Verzoeken. Binnen deze directie wordt het registreren, beoordelen, uitzetten, terugmelden en analyseren van meldingen inspectiebreed opgepakt. Trends en ontwikkelingen worden gesignaleerd en waar nodig worden voor specifieke doelgroepen aanvullende interventies ingezet.

Doelen voor 2022

Een belangrijk doel voor 2022 is om informatie te bundelen, om beargumenteerd keuzes te maken waar de Inspectie haar capaciteit op inzet, en om te bepalen welke instrumenten het meest effectief zijn. Dit gebeurt onder andere met de Nalevingsmonitor Eerlijk werk. Verder wordt met herinspecties gemeten of de effecten en resultaten in het programma zijn behaald.

Het programma heeft een verbetering van de naleving van de meldplicht WagwEU voor ogen. Doel is dat zoveel mogelijk bedrijven hun gedetacheerde medewerkers registreren. De WagwEU heeft als doel de concurrentie op arbeidsvoorwaarden binnen Europa te verminderen. De meldplicht is een instrument om daaraan bij te dragen.  

Aanpak

  • De meldingen die niet vallen onder de sector- of themaprogramma’s worden door het programma Melding Preventie Oneerlijk werk (MPO) opgepakt. De interventie is daarbij afgestemd op de aard van de melding. Bij de vorming van de afdeling meldingen en verzoeken worden alle meldingen centraal beoordeeld en voor het grootste deel in de regioteams opgepakt.
  • De Nalevingsmonitor Eerlijk Werk is bedoeld om tot een betere informatiepositie op het domein eerlijk werk te komen. Dat gebeurt onder andere door bedrijfsbezoeken, waarbij informatie wordt verzameld over de omvang van oneerlijk werk in Nederland, per regio en sector. De Nalevingsmonitor Eerlijk Werk wordt uitgevoerd in samenwerking met de regionale teams van inspecteurs.
  • Coördineren van verbeterde naleving van de WagwEU. In 2022 wordt niet alleen gekeken naar de meld- en controleplicht uit de WagwEU maar ook naar de overige vereisten die gesteld worden aan de dienstverrichters en -ontvangers.
  • Coördineren van regionale samenwerking, onder andere door kennisuitwisseling en een betere bereikbaarheid voor partners in de regio.

Samenwerking

Het programma participeert in samenwerkingsoverleggen zoals de Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC’s) en de Regionale Platforms Fraudebestrijding (RPF). In het kader van het project WagwEU informeert de Inspectie de collega’s van de beleidsdirectie over haar bevindingen en overlegt over vervolgacties, bijvoorbeeld op het terrein van voorlichting. Ook staat de Inspectie in verbinding met haar internationale partners.