Programma Industriële arbeid in 2022

Maatschappelijk belang

Bij industriële bedrijven is het aantal werknemers dat een beroepsziekte krijgt hoog. Deze bedrijven zijn zich weinig bewust van de gezondheidsrisico’s en zetten te weinig in op preventie ervan.

In slachterijen zijn door de coronacrisis veel problemen aan het licht gekomen die te maken hebben met het inhuren van arbeidsmigranten en hun kwetsbaarheid voor besmettingen. In vergelijking met andere industriële sectoren is het aantal ongevallen in de afvalverwerking en recycling hoog. Ook is er, onder andere vanwege branden op stortplaatsen en accubranden, sprake van milieuproblematiek. Daarnaast spelen er nog andere risico’s:

 • Veiligheid op de arbeidsplaats, machineveiligheid en fysieke belasting blijven prioritaire risico’s binnen de industriële sectoren;
 • Er zijn nieuwe veiligheids- en gezondheidsrisico’s bijgekomen als gevolg van nieuwe toepassingen in de duurzame en circulaire economie en het gebruik van nieuwe grondstoffen. In de hout- en palletrecycling werken, zo blijkt uit meldingen, arbeidsmigranten onder slechte omstandigheden en zijn er risico’s op oneerlijk werk.

Doelen voor 2022

Het programma wil bijdragen aan het voorkomen dat werknemers voortijdig uitvallen, onder meer door in te zetten op preventieve maatregelen bij beroepsziekten, zoals preventief medisch onderzoek. Het programma richt zich erop om werkgevers bewuster te maken van de risico’s van beroepsziekten. In sectoren en branches als slachterijen, e-waste, metaalrecycling en hout- en palletrecycling stimuleert het programma een cultuuromslag gericht op borging van veilig, gezond en eerlijk werk.

De Inspectie spoort stakeholders aan om risico’s te verkleinen en te vertalen in op de hele branche gerichte maatregelen en oplossingen,  bijvoorbeeld door deze in een arbocatalogus te beschrijven. In de vleesverwerkende industrie zet de Inspectie in op bijdragen aan het verbeteren van de werksituatie rondom arbeidsmigranten, aan het verbeteren van de veiligheid van (kippen)slachtlijnen en aan het voorkomen van fysieke belasting. Ook wordt aandacht besteed aan veiligere stages en leerplekken voor jongeren onder de 18 jaar (in samenwerking met de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, ofwel SBB). Andere doelen in 2022 zijn:

 • De contacten met sectoren/branches te intensiveren, bijvoorbeeld om arbeidsmigranten en mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt veilig, gezond en eerlijk te laten werken in de hout- en palletrecycling;
 • Zicht te houden op nieuwe risico’s: bijvoorbeeld in de recycling van wit- en bruingoed en op bestaande risico’s, bijvoorbeeld in aan de bouw gelieerde sectoren
 • Nagaan of bij de opnieuw geïnspecteerde bedrijven in de vleessector, die in 2021 een systeeminspectie hebben gehad, de Plan-Do-Check-Act-cyclus is opgenomen in de bedrijfsvoering.

Aanpak

Het programma zet in op preventie van beroepsziekten door het voeren van goede gesprekken bij bedrijven in een nader te bepalen sector. Daarbij is specifiek aandacht is voor preventie van beroepsziekten en wordt voorlichting gegeven over de vereisten vanuit de wetgeving. Activiteiten in 2022 zijn:

 • Herinspecties in de vleessector;
 • Het verbeteren van de (veiligheids)communicatie binnen de slachterijen in relatie tot de niet-Nederlandstalige arbeidsmigranten;
 • Vervolg op inspecties veilig en gezond in de metaalrecycling met uitbreiding naar de demontage van afgedankte apparaten;
 • Het uitvoeren van inspecties op veilig, gezond en eerlijk werk in de hout- en palletrecycling.
 • Meer bekendheid geven aan de vernieuwde arbocatalogus Lasrook en de Verbetercheck Lasrook.

Samenwerking

Tijdens de coronacrisis zijn nauwe samenwerkingsverbanden ontstaan met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), GGD’s en veiligheidsregio’s. Medewerkers van de NVWA zijn de ogen en oren in de vleessector en geven signalen door aan de Inspectie. Samen met grote spelers in de vleessector wordt geprobeerd gedragsverandering te bewerkstelligen bij het personeel om veiliger te werken. Andere samenwerkingen zijn met:

 • De ILT en Omgevingsdiensten gericht op informatiedeling bij de metaalrecycling, e-waste en palletbedrijven (mogelijk gezamenlijke inspecties);
 • De Nationale Politie voor delen van toezichtinformatie en mogelijke ondersteuning bij inspecties bij metaalrecycling en palletbedrijven;
 • De SBB om samen in te zetten op het veilig en gezond werken van jongeren in leerbedrijven (in de voedingsmiddelenindustrie).