Programma Certificatie en markttoezicht op producten in 2022

Maatschappelijk belang van het programma

Vanwege grote veiligheidsrisico’s of omwille van een grotere betrokkenheid van het veld, heeft de wetgever op 26 werkterreinen certificatie- en registratiestelsels ingericht. Dit maakt zelfregulering van de sector mogelijk en zorgt voor extra borging van gezonde en veilige producten en processen.

Waar het programma uiteindelijk naar streeft, is dat:

  • men op een wettelijk certificaat, persoonsregister of CE-markering kan vertrouwen;
  • certificatiestelsels en het CE-stelsel zodanig functioneren dat een veilig en gezond product en/of proces door private actoren geborgd is;
  • het programma inzicht geeft in de stelselrisico’s en haar wettelijke rol in de stelsels pakt.

Doelen voor 2022

De doelen van het programma voor 2022 zijn onder andere:

  • het uitvoeren van het in 2021 opgestelde stelselinterventieplan Drukapparatuur, zodat gastanks en koelinstallaties tijdig worden herkeurd;
  • het versterken van het toezicht op Europees niveau (via onder andere Joint Actions), zodat een Europees level playing field voor producten tot stand wordt gebracht;
  • het preventief inspecteren van marktdeelnemers naar aanleiding van een melding over een risicovol product of op basis van een risicoanalyse, zodanig dat een level playing field tot stand wordt gebracht en dat naleving wordt verhoogd.

Aanpak

Om deze doelen te bereiken heeft het programma inzicht nodig in de werking van de verschillende stelsels. Het transparante risicomodel dat jaarlijks geactualiseerd wordt, verschaft dat inzicht. Om de zwakke schakels in de stelsels aan te pakken zet het programma stelselinterventies in, met de mogelijkheid tot inzet van het wettelijk instrumentarium. Handhaving kan plaatsvinden in de actieve projecten bij leveranciers van CE-gemarkeerde producten, eigenaars van (her)keuringsplichtige producten of bij duikarbeid. Responsief toezicht (en handhaving) kan plaatsvinden op basis van meldingen over mogelijke wetsovertredingen.

Samenwerking

  • Het programma neemt samen met de ILT, de NVWA en het SodM deel aan de doe-coalitie Certificatie van de Inspectieraad.
  • In het markttoezicht op producten wordt zowel in het actieve als responsieve toezicht steeds meer samengewerkt tussen markttoezichtautoriteiten in Nederland (Inspectie Leefomgeving en Transport, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, Agentschap Telecom, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie) en de markttoezichtautoriteiten in Europa. Samenwerking in EU-verband vindt onder meer plaats in zogeheten Administrative Cooperation groups (ADCOs) die een steeds grotere rol toebedeeld krijgen bij het realiseren van efficiënt en effectief markttoezicht. Zij ondersteunen bij verbetering van productwet- en regelgeving en het produceren van guidelines.
  • In 2021 zal de Inspectie een voorstel voor Joint Actions bij de Europese Commissie indienen (naar aanleiding van de Call for Proposals) en naar verwachting in 2022 uitvoeren.
  • Om de verplichte controles van binnenkomende producten uit te voeren, werkt de Inspectie samen met de Douane. In 2021 is de samenwerking met de Douane met een convenant geformaliseerd. De samenwerking betreft vooralsnog de ontvangst van voor de Inspectie relevante aangiftegegevens en data van de Douane. In 2022 worden varianten van deze samenwerking verder verkend.