Programma Asbest in 2022

Maatschappelijk belang

De aanwezigheid van asbest in bouw- en andere materialen is een landelijk voorkomend probleem. In de naoorlogse bouw is eigenlijk overal asbesthoudend materiaal toegepast. Inmiddels zijn veel bouwwerken waarin asbest is verwerkt onderhevig aan slijtage. Bij verbouwing en sloop maar ook bij brand kunnen asbestvezels vrijkomen. Het veilig omgaan met asbesthoudende materialen is dan ook een uitdaging.

Bij illegale asbestverwijderingen wordt minder deskundig en onveilig gewerkt, waardoor niet alleen werknemers maar – na sanering – ook andere personen worden blootgesteld aan asbestverontreinigingen.

Het uiteindelijke doel dat het programma nastreeft, is minder gezondheidsschade als gevolg van blootstelling aan asbest door:

  • hogere naleving van wet- en regelgeving door bedrijven die asbest saneren;
  • minder illegale asbestverwijderingen;
  • meer bewustwording van risico’s van (de aanwezigheid van) asbest bij werkgevers/werknemers in andere sectoren dan de asbestbranche die tijdens het werk of bij onderhoud blootgesteld kunnen worden aan asbestvezels.

Doelen voor 2022

De doelen van het programma voor 2022 zijn onder andere:

  • Verantwoord opdrachtgeverschap: particuliere opdrachtgevers kennen de regels beter en laten asbest niet meer illegaal verwijderen;
  • Notoire niet-nalevers worden preventief stilgelegd tenzij ze de regels gaan naleven. Het programma selecteert hiervoor een groep van 20 bedrijven;
  • Niet-gecertificeerde bedrijven die na de wijziging van de regelgeving geoorloofd asbest saneren, doen dit veilig en gezond, óf worden door de Inspectie gecorrigeerd.

Aanpak

  • Het programma richt zich bij de controles en andere interventies op gecertificeerde bedrijven, illegale saneerders en andere bedrijven die met asbest in aanraking kunnen komen.
  • Het programma neemt zelf arbeidsongevallen en klachten over asbest in behandeling. Regelmatig worden deze zaken geanalyseerd en waar dat nodig is, geeft dit input voor het plaatsen van accenten in de actieve inzet van het programma.
  • Het programma doet in 2022 onderzoek naar de effectiviteit van de aanpak van gecertificeerde saneerders van de afgelopen paar jaar en bevraagt stakeholders in het asbestveld over de aanpak van de Inspectie.
Asbest

Bewustwording is een geschikte interventie voor bedrijven die zich niet structureel met asbestverwijdering bezighouden maar bij toeval op asbest kunnen stuiten. Kleine klusbedrijven, zonnepaneelleggers, dakkapelmakers, installatiebedrijven en loodgieters kunnen zich al redelijk bewust zijn van de asbestrisico’s en voldoende maatregelen nemen. Het doel is hen aanvullende tips te geven zodat ze hun werknemers nog verder kunnen beschermen. De Inspectie zet dit in 2021 gestarte traject in 2022 voort.

Daarnaast draagt het programma bij aan een cultuur van veilig en gezond werken in de asbestsector via aandacht voor de arbozorg en de RI&E.

Samenwerking

De Inspectie werkt nauw samen met de Omgevingsdiensten. Er worden meldingen uitgewisseld, geschikte aanpakken ontwikkeld en eventueel samen controles uitgevoerd. Met de ILT wordt samengewerkt en afgestemd waar beide toezichtsgebieden elkaar raken. Daarnaast werkt de Inspectie samen met de Omgevingsdiensten aan het uitwerken en actualiseren van een gezamenlijke handhavingsstrategie.