Programma Agrarisch en groen in 2022

Maatschappelijk belang

In de agrarische en groene sector is vaak sprake van onderbetaling, illegale tewerkstelling en overschrijding van de arbeidstijden. Ook zijn relatief veel werknemers blootgesteld aan veiligheids- en gezondheidsrisico’s. Zo ligt in deze sector het aantal arbeidsongevallen ver boven het landelijk gemiddelde. Hetzelfde geldt voor het aantal werknemers dat fysiek overbelast raakt. Daarnaast worden veel werknemers blootgesteld aan gevaarlijke stoffen, zoals gewasbeschermingsmiddelen en stoffen van dierlijke oorsprong.

Het programma streeft ernaar de naleving van wetgeving op het gebied van eerlijk, gezond en veilig werk te verbeteren, de norm te versterken dat uitbuiting onacceptabel is en het aantal beroepsziekten terug te dringen en te voorkomen. Belangrijke subsectoren zijn onder meer de glastuinbouw en de varkens- en kippenhouderijen.

Doelen voor 2022

Het programma heeft het doel om door inspecties, onderzoek en ketenaanpak bij te dragen aan een beter veiligheids- en gezondheidsbewustzijn in de agrarische en groene sector.

Vanuit dit programma voert de Inspectie in 2022, evenals in voorgaande jaren, in een aantal subsectoren gerichte inspecties uit om werkgevers te bewegen tot het naleven van de arbeidswetten. Het betreft de subsectoren:

  • Open teelt A: Asperges
  • Open teelt B: Hard fruit (sectoren appels en peren)
  • Open teelt C: Zacht en houtig fruit (sectoren aardbeien- en bessenteelt) 
  • Open teelt D: Bomen en struiken

Controle door de Inspectie blijft noodzakelijk om te zorgen dat de sector de regels veilige en gezonde arbeidsomstandigheden naleeft. Dat moet ertoe leiden dat het handhavingspercentage in de fruitsector onder het doel van 40% blijft. In de glastuinbouw zal in 2022 de inspectiedruk worden opgevoerd.

Aanpak

Er is in de glastuinbouw gekozen voor inspecties, omdat veelal sprake is van bewuste overtredingen. In de open teelten wordt in 2022 ervoor gekozen om werkgevers te benaderen via brancheorganisaties en voorlichtingsbrieven in combinatie met een enquête. De Inspectie stuurt deze aan alle werkgevers in de sector. In de agrarische sector zal samen met branches gewerkt worden aan een gezonde en veilige werkcultuur. Inspecties, onderzoek, voorlichting en ketenaanpak moeten helpen om mechanismes bloot te leggen en een structurele verbetering in gang te zetten.

Samenwerking

Op het gebied van gevaarlijke stoffen wordt samengewerkt met de ILT en de NVWA. Vanwege het belang van grensoverschrijdend toezicht, zoekt het programma in 2022 actief de samenwerking op met haar buitenlandse collega’s. Ook wil het programma bijdragen aan activiteiten van de ELA, in het bijzonder rond het thema Rights for All Seasons, waarbij seizoenswerkers en hun werkgevers bewust worden gemaakt van rechten, plichten en eventuele begeleidings-/adviesdiensten.