Nederlandse Arbeidsinspectie in 2022

Het Jaarplan beschrijft hoe de Nederlandse Arbeidsinspectie in 2022 resultaten en effecten wil bereiken. Het is het laatste uitvoeringsjaar van het Meerjarenplan 2019–2022. Hoewel de pandemie ook in 2022 nog niet voorbij zal zijn, verwacht de Inspectie in 2022 volledig terug te keren naar de reguliere prioritering. De ervaringen van het werk tijdens de crisis, zoals nieuwe manieren van interveniëren, worden benut bij de risicoanalyse en bij het vormgeven van de interventies. Het gaat dan bijvoorbeeld om nieuwe manieren van op afstand inspecteren. 

Tijdens de coronacrisis werden ook nieuwe risico’s zichtbaar. Zoals risico’s verbonden aan het massaal thuiswerken, of arbeidsrisico’s in sectoren waar de productie vanwege corona sterk moest worden opgevoerd (zoals de pakketbezorging) en in sectoren waar besmetting een groter risico vormde (zoals in de vleesverwerkende industrie). Daarbij was er veel aandacht voor de kwetsbare positie van arbeidsmigranten, waarover de Inspectie 2 rapporten uitbracht. Eerder werd deze problematiek ook al nadrukkelijk geagendeerd door onder andere het Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten. Een deel van onze economie wordt steeds afhankelijker van deze werknemers, die soms onderbetaald worden, te lang werken en slechte huisvesting hebben. De Inspectie onderzoekt alle meldingen en geeft daaraan opvolging waar dat kan. Strafrechtelijk bij een verdenking van arbeidsuitbuiting, bestuursrechtelijk bij ernstige overtredingen van de arbeidswetten.

Op het terrein van bestaanszekerheid staat in deze periode de hulpvraag van burgers nog meer centraal. Bijvoorbeeld waar sprake is van armoede, schulden of de gevolgen van de noodzakelijke beperkende coronamaatregelen, maar ook bij fouten of vergissingen.

Prioriteiten Inspectie Control Framework

Vanaf 2018 zijn extra middelen vrijgemaakt om de gehele handhavingsketen te versterken. Onder de noemer Inspectie Control Framework loopt dit op naar 50,5 miljoen EURO structureel extra in 2022. Dit wordt ingezet voor:

  • Intensivering van de inzet op eerlijk werk, waaronder de aanpak van onderbetaling, illegale tewerkstelling en misstanden als arbeidsuitbuiting;

  • Meer inzet op het voorkomen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen, waaronder het vaker inspecteren bij grote chemische installaties (Brzo-bedrijven);
  • Betere naleving van arbozorgverplichtingen;
  • Aanpakken van het risico op arbeids(markt)discriminatie;
  • Balans (50/50) aanbrengen tussen actieve en reactieve inspecties;
  • Versterken van de informatiepositie van de Inspectie.

Werken met effect

Door te inspecteren en andere interventies in te zetten, werkt de Inspectie aan verbeterde naleving van de arbeidswetten. Op deze manier draagt zij bij aan minder arbeidsongevallen, minder mensen met een beroepsziekte, minder onderbetaling en illegale tewerkstelling en afname van misstanden zoals arbeidsuitbuiting.

De Inspectie bereikt ook maatschappelijk effect door toezicht te houden op verschillende stelsels, zoals het markttoezicht op het professioneel gebruik van producten en machines, het stelsel van werk en inkomen en het stelsel rondom arbozorg.

Monitoren, signaleren en reflecteren

Weten wat er speelt op het inspectiedomein is belangrijk om in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen en risico’s. Arbo in bedrijf (AiB) brengt eens in de twee jaar de naleving van de arbozorgverplichtingen door bedrijven in beeld. Voor 2022 staan hiervoor 1.400 monitorbezoeken gepland. Met de Monitor Leren van ongevallen verzamelt de Inspectie informatie over het soort ongevallen en de bedrijven waar deze voorkomen. Deze informatie biedt de Inspectie handvatten om keuzes te maken voor preventie. Voor het markttoezicht betekent dat bijvoorbeeld het aanspreken van producenten van onveilige producten om die van de Europese markt te weren. Jaarlijks brengt de Inspectie de ongevallenmonitor uit die inzicht geeft in trends en fenomenen. Denk hierbij aan de sectoren waarin veel ongevallen gebeuren, veel voorkomende typen arbeidsongevallen en slachtofferkenmerken Ook verschijnt begin 2022 de Staat van gezond werken.

De stelselmonitor Werk en Inkomen, op grond van de Wet SUWI, is in 2021 voor het eerst uitgevoerd. De stelselmonitor wordt in 2022 doorontwikkeld, om structureel inzicht te bieden in de doeltreffendheid van de uitvoering. En om uitspraken te kunnen doen over trends en ontwikkelingen in het stelsel van werk en inkomen. De Inspectie besteedt hierbij uitdrukkelijk aandacht aan het perspectief van de burger, wiens bestaanszekerheid in het geding kan zijn.

De opsporingstaak

De Inspectie heeft een Bijzondere Opsporingsdienst, die onder het gezag van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie (OM) strafrechtelijke onderzoeken uitvoert. Kernonderwerpen voor opsporing betreffen arbeidsuitbuiting, mensenhandel, zorg in natura, persoonsgebonden budgetten en grootschalige en georganiseerde fraude met sociale voorzieningen. Hieronder vallen ook fraude met de steunmaatregelen NOW (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) en Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) tijdens de coronacrisis, en fraude bij inburgeringsactiviteiten.

Ga naar homepage online pagina Jaarplan 2022.