Gezond en veilig werken in 2022

Gezond werken begint met een goede Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E). De coronacrisis heeft treffend geïllustreerd hoe belangrijk de centrale gedachte van de RI&E is. Namelijk dat werkgevers risico’s stelselmatig in beeld moeten brengen om ze vervolgens aan te kunnen pakken. Ook in 2022 zet de Inspectie in op arbozorg en gaat verder met de uitvoering van de gedifferentieerde aanpak van ongevalsonderzoek. Daarnaast wordt onder meer ingezet op bedrijven met gevaarlijke stoffen, het voorkomen van beroepsziekten en van psychosociale arbeidsbelasting en het tegengaan van arbeids(markt)discriminatie. Ook werk door jongeren en kinderen blijft een aandachtspunt.

De lessen uit de coronacrisis komen van pas bij het verder vorm geven aan interventies op basis van meldingen en verzoeken. De uitdaging voor de Inspectie aan het begin van de pandemie was snel en effectief te reageren op de signalen die binnenkwamen. Waar nodig werden die omgezet in eigen acties of doorgeleid. Veel ervaring is toen opgedaan met het aangaan van samenwerkingsrelaties met andere dan de gebruikelijke samenwerkingspartners. Naar aanleiding van de pandemie zijn enkele aanpassingen gedaan in de risicoanalyse. Zo is er een onderscheid tussen blootstelling aan biologische agentia als gevolg van de aard van de werkzaamheden en blootstelling die het gevolg is van reguliere contacten tussen personen op de werkvloer.

Doelen gezond en veilig werk in 2022

De programma’s die zich richten op het domein van gezond en veilig werk - in meer of mindere mate - aan de volgende doelen:

  • Het aanpakken van onveilige en ongezonde werksituaties, blootleggen van de achterliggende oorzaken en ontwikkelen van een bijpassende effectieve aanpak;
  • Het doen van onderzoek naar arbeidsongevallen en klachten over (gevaarlijke en ongezonde) werksituaties en machines met het doel daarvan te leren, werkgevers te wijzen op tekortkomingen, handhavend op te treden waar nodig en daardoor bij te dragen aan een veiligere en gezondere werkplek;
  • Het bijdragen aan meer bewustwording van werkgevers en werknemers van de gevaren van ongezond en onveilig werken. Het in samenwerking met relevante ketenpartners stimuleren van een cultuur van veilig en gezond werken en het aanpakken van misstanden;
  • Om haar doelen te bereiken, intervenieert de Inspectie niet alleen bij de werkgever, maar ook bij andere betrokken partijen in het netwerk.

Ook in 2022 zet de Inspectie in op arbozorg en gaat verder met de uitvoering van de gedifferentieerde aanpak van ongevalsonderzoek. Daarnaast wordt – overeenkomstig het Meerjarenprogramma – ingezet op bedrijven met gevaarlijke stoffen, het voorkomen van beroepsziekten, het voorkomen van psychosociale arbeidsbelasting en het tegengaan van arbeids(markt)discriminatie.

Ga naar homepage online pagina Jaarplan 2022.