Eerlijk werken in 2022

De ambities van de Inspectie rondom eerlijk werk zijn onveranderd. Belangrijke prioriteiten zijn het borgen van eerlijke arbeidsvoorwaarden en eerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt. Met onder andere de rapporten van de Commissie Regulering van Werk en de WRR, het Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten (Roemer) en het middellange termijn advies van de SER is de Nederlandse arbeidsmarkt de afgelopen jaren helder op de maatschappelijke en politieke agenda gekomen.

De kwetsbare positie van arbeidsmigranten op de arbeidsmarkt is een blijvend aandachtspunt. Kenmerkend voor de migratiestromen tijdens de afgelopen jaren is dat 70% van de immigranten uit de EU komt. De verscheidenheid naar herkomst, migratie-achtergrond, sociaaleconomische status, vestigingsplek en verblijfsduur neemt toe. Steeds meer arbeidsmigranten zijn passanten. Voor de Inspectie betekent dat dat in 2022 onderwerpen zoals arbeidsuitbuiting, migratiefraude en de problematiek rondom de detachering van derdelanders een grote rol blijven spelen.

De recent ingevoerde WagwEU beoogt gedetacheerde buitenlandse werknemers te beschermen en bestrijdt oneerlijke concurrentie op basis van arbeidsvoorwaarden. Gedetacheerde werknemers hebben in ieder geval recht op de belangrijkste arbeidsvoorwaarden die de Nederlandse wet voorschrijft. In 2022 richt de Inspectie zich op het verbeteren van de naleving van de WagwEU. Het doel is te stimuleren dat zo veel mogelijk bedrijven hun gedetacheerden registreren. Dit biedt de Inspectie de mogelijkheid om gerichter op te treden wanneer bedrijven de Nederlandse arbeidswetten niet naleven.

Doelen eerlijk werk in 2022

De programma’s die zich richten op het domein van eerlijk werken allemaal - in meer of mindere mate - aan de volgende doelen:

  • Het aanpakken van misstanden, voor de bescherming van kwetsbare groepen aan de onderkant van de arbeidsmarkt;
  • Het blootleggen van mechanismen op de arbeidsmarkt, voor signalering en een gerichte aanpak van misstanden;
  • Het bevorderen van eerlijke beloning en bewustzijn daarover bij werkenden;
  • Het bevorderen van goed opdrachtgeverschap, voor de bescherming van kwetsbare groepen aan de onderkant van de arbeidsmarkt.

De interventies gericht op het verbeteren van de naleving van arbeidswetten zijn een combinatie van onder meer bewustwording bevorderen, inspecties gericht op nalevingsbevordering en handhaving, gerichte voorlichting aan specifieke groepen (zoals starters in een branche) en samenwerking met publieke en private organisaties om problemen te voorkomen of tegen te gaan.

Ga naar homepage online pagina Jaarplan 2022.